Stadgar


STADGAR FÖR
HEMBYGDSFÖRENINGEN
SOCKENSTUGANS VÄNNER I FUNBO
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


§  1   Namn, verksamhetsområde och karaktär
§  2    Ändamål och verksamhet
§  3    Organisation
§  4    Medlemskap
§  5    Avgifter
§  6    Ordinarie årsmöte
§  7    Extra årsmöte
§  8    Styrelse
§  9    Räkenskaper och revision
§ 10   Stadgeändring
§ 11   Upplösning

§1 Namn, verksamhetsområde och karaktär
Föreningens namn är Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner i Funbo.
Föreningen är medlem i i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Medlem i Sockenstugans Vänner är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund. Medlem i Sockenstugans Vänner har rätt att delta i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.
Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av det område som tidigare utgjorde Funbo församling i nuvarande Danmark-Funbo församling, Uppsala. Föreningen har genom avtal med Danmark-Funbo församling rätt att nyttja Sockenstugan med tillhörande museibyggnad i Funbo kyrkby för sin verksamhet.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2.

§2 Ändamål och verksamhet
Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och religiös obundenhet.
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner i Funbo ska i detta syfte arbeta för:

 • att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer genom att t ex anordna utflykter, samkväm och föredrag ägnade att väcka intresse för Funbobygden.
 • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
 • att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.
 • att bistå Danmark-Funbo församling med förvaltning av och aktivt verka för underhåll av Sockenstuga och museum med tanke på energibesparande åtgärder.

Arbetet inom hembygdsföreningen och hembygdsrörelsen inbegriper allas hembygder. Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet.

§3 Organisation

3.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av
att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
3.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för
föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.
3.3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden
från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.
.
§4 Medlemskap

4.1 Person som delar hembygdsrörelsens angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att utesluta person i fall där föreningens grundsyn inte delas.

4.2 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersmedlem.
.
§5 Avgifter

5.1 Medlemsavgiften beslutas av ordinarie årsmöte.

5.2 Hedersmedlem är befriad från avgift.

§6 Ordinarie årsmöte

6.1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

6.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.3 Skriftlig kallelse till årsmöte tillställs medlemmarna senast två veckor före mötet.

6.4 Medlem som så begär ska senast två veckor före årsmötet få
årsmöteshandlingarna sig tillsända.

6.5 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val av årsmötesfunktionärer:

 • mötesordförande
 • mötessekreterare
 • två protokolljusterare
 • två rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning

 • verksamhetsberättelsen
 • bokslut
 • fastställande av resultat- och balansräkningarna
 • föredragning av revisorernas berättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

e. Val av:

 • ordförande för nästkommande verksamhetsår
 • styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
 • två revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 • ombud till Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbunds årsmöte
 • valberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande

g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

h. Fastställande av avgifter till föreningen

Fråga utöver dem som återfinns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

6.6 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till - eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

6.7 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§7 Extra årsmöte

7.1 Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
7.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor före mötets hållande.
7.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.
7.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§8 Styrelse

8.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
8.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och årsmötets beslut.
Härutöver åligger det styrelsen att

 • svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel
 • till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet (Upplands  Fornminnes-förening och hembygdsförbund) lämna de uppgifter dessa begär

Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

8.3 Föreningens styrelse ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter - ordförande och minst sex övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte.Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter eller annan sakkunnig. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.

8.4 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

8.5 Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och liknande.

8.6 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

8.7 Föreningens firma tecknas av en av styrelsen därtill utsedd person.

8.8 Av föreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§9 Räkenskaper och revision

9.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

9.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa.

9.3 Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

9.4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 15 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§10 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§11 Upplösning

11.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten antagits, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vartdera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

11.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar och inventarier, utan att skingras, överlämnas till Danmark-Funbo församling för förvaltning intill annat där beslutas till gagn för Sockenstugan och dess kulturbevarande gärning.Föreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv i Uppsala.

*

Dessa stadgar antogs den 18 mars 2012 vid föreningens årsmöte i Funbo församlingshem.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-07 20:26:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:50:30) Kontakta föreningen