Protokoll 2011-05-23


Föreningen Funbosjöns väl

Protokoll från årsmöte 2011-05-23

§1 Mötet öppnades genom att ordförande hälsade mötesdeltagarna
välkomna.

§2 Närvarande vid mötet var David Andersson, Stig Bengtsson,
Ann-Louise Bengtsson, Arne Forsberg, Charlotte Freiman,
Inger Gröning, Birgitta Lindahl, Stig Lindahl, Rolf Jansson,
Kicki Nordqvist, Per Nyman, Mikael Otrosson, Annika Pohl.

§3 Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
Dagordningen fastställdes (bil. 1).

§4 Till mötesordförande valdes Stig Bengtsson.

§5 Till mötessekreterare valdes Inger Gröning.

§6 Till justeringsmän valdes Per Nyman och Charlotte Freiman.

§7 Verksamhetsberättelsen (bil. 2) för år 2010 lästes upp av Stig Bengtsson.

Berättelsen kommenterades under uppläsningen vid följande punkter:

Reglering av vattennivån i Funbosjön
Vattennivåerna är ojämna vid vår och sommar.
Vad reglering av vattennivån skulle innebära undersöks av Arne Forsberg och
Rolf Jansson.

Muddring, vassklippning
Diskuterades frågan om muddring och vassklippning.

Bron över Funboån
Stig Bengtsson har kontaktat Uppsala kommun om skadorna på bron vid
Funboån. Kommunens svar avvaktas.

§8 Bokslutet redovisades.

§9 Revisionsberättelsen (bil. 3) föredrogs av Charlotte Freiman.

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§11 Val av funktionärer:

I enlighet med valberedningens förslag blev Stig Bengtsson omvald till
föreningens ordförande, Inger Gröning till vice ordförande samt sekreterare,
Rolf Jansson och Per Nyqvist till föreningens ledamöter ytterligare en period.

§12 Övriga frågor

Funbosjöns badplats
Osäkerhet råder om badplatsen framtid då badet fått en ny ägare,
Inger Gröning är föreningens kontaktperson i frågor som rör badet.

Nya medlemmar
Diskuterades hur föreningen ska kunna rekrytera nya medlemmar.

Hemsida
Föreslogs att föreningen skapar en länk vid Sockenstugans vänners
hemsida.

Anteckningarna förda av Inger Gröning 2011-05-27

 

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-07 13:52:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:54:27) Kontakta föreningen