Årsmöte 2016


Om du vill se det justerade protokollet kan du klicka här  

 

Hembygdsföreningen
Sockenstugans Vänner i Funbo

Årsmöte

Söndag 20 mars 2016

Funbo församlingshem

SÄRSKILT PROGRAM
Traditionsenligt stod föreningen för kyrkkaffet efter gudstjänsten i Funbo kyrka innan årsmötet inleddes.
*
Efter kaffet fortsatte programmet med att vice ordförande Carl-Birger Sveidqvist informerade om Arbetsgruppen Långhundraleden. Därefter tog historiker Sigurd Rahmqvist vid och berättade om det medeltida Funbo.
Fyrtio personer lyssnade med stort intresse.

 

§1.a  Mötets öppnande Ordföranden Stig Gröning hälsar alla välkomna 
och förklarar årsmötet öppnat.
b En tyst minut hålls för under året avlidne medlemmen Herbert Johansson.
.
§2. Godkännande av dagordningen Den förelagda dagordningen godkänns
med tillägg under punkten Övrigt av dels framställan från Funbosjöns
väl, dels information om elsäkerheten i sockenstugan, dels uppförandet av
en risgärdesgård och dels ytterligare programpunkter vid nationaldags-
firandet
.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för årsmötet väljs
Stig Gröning och till sekreterare Inger Tjäder.
.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare  Till justeringspersoner väljs Solveig
Oldeberg och Karin Hultgren Verwijst.
.
§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande Det konstateras att kallelsen till
årsmötet utsänts i behörig ordning.
.
§ 6. Verksamhetsberättelse Den utsända verksamhetsberättelsen godtas utan uppläsning eller förtydliganden.
.
§ 7. Kassarapport I kassörens frånvaro uppläses kassarapporten av ordföranden.
Behållningen var vid utgången av år 2015 var 42 425,02 kr, vilket är 3 756,97
kr mer än vid räkenskapsårets ingång.

Medlemsavgifterna från 255 medlemmar har gett 19 125 kr. Under året har
elva nya medlemmar tillkommit.
Kassarapporten godkänns.

.
§ 8. Revisionsberättelse Revisor Per-Olof Björk läser upp revisionsberättelsen
och föreslår årsmötet att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen godkänns.

.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
.

§10. Val av styrelseledamöter Valberedningen med Dan-Erik Oldeberg och
Ingrid Bokström  (sammankallande) meddelar att i tur att avgå som
styrelseledamöter är Stig Gröning, Gösta Brundin, Sonja Jansson,
Birgitta Andersson och Berit Landfeldt.

Valberedningens förslag till årsmötet är omval av Stig Gröning,
Gösta Brundin, Sonja Jansson, Birgitta Andersson och Berit Landfeldt.
Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer dessa.
Konstituerande sammanträde för styrelsen kommer att hållas inom kort.

.
§11. Val av revisor och revisorssuppleant Per-Olof Björk har meddelat att
han avböjer omval från och med nästa årsmöte.

Valberedningens förslag är att Ingemar Roug väljs till revisor på två år och
Kalle Åberg till revisorssuppleant, också på två år.
Anders Landfeldt väljs som suppleant i fyllnadsval på ett år.
Årsmötet godtar valberedningens förslag.

.
§12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och
   hembygdsförbund Enligt nämnda förenings regler ges möjlighet för anslutna föreningar att sända ett ordinarie ombud per 50-tal medlemmar, vilket innebär att vår förening kan sända fem ordinarie ombud och några ersättare.

Till ombud väljs Åke Granberg, Gösta Brundin och Bosse Wesslén. Därutöver
ges styrelsen mandat att internt komplettera med resterande ombud och
några ersättare.

§13. Val av valberedning Årsmötet föreslår omval av Ingrid Bokström och
Dan-Erik Oldeberg.

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget.
.
§ 14. Framställningar från styrelsen Till sammankallande för
trädgårdskommittén utsågs Stig och Ann-Louise Risberg och Stig och
Birgitta Lindahl.

Serveringskommittén behöver fler frivilliga. Karin Hultgren Verwijst och
Hans Edlund anmälde intresse.

.
§ 15. Fastställande av årsavgift 2017 Årsmötet beslutar att behålla nuvarande
årsavgift, 75 kr för enskild medlem resp 150 kr för familj.
.
§16. Övriga frågor En framställan har gjorts från styrelen för Funbosjöns väl, vid
mötet representerad av Stig Risberg, om att man önskar att föreningen blir
en del av Sockenstugans Vänners verksamhet. Styrelserna för de båda
föreningarna kommer att träffas i april för ett första förberedande möte.

Agneta Hellman informerar om kyrkans syn på frågan om elsäkerheten i
Sockenstugan. Kyrkan kommer att ta upp frågan på nytt och återkomma.
Någon försäljning av sockenstugan är inte aktuell för närvarande.

Gösta Brundin informerar om det planerade iordningställandet av en
risgärdesgård enligt gammal modell. Alla hälsas välkomna till åbrinken vid
sockenstugan lördagen den 23 april klockan 10:00.

Ordföranden ber årsmötet om hjälp att se vilka ytterligare programpunkter
som kan vara aktuella vid nationaldagsfirandet.
.
§ 17. Avslutning Dan-Erik Oldeberg framförde tack från den närvarande och
önskade styrelsen lycka till med det kommande arbetet.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
 (Vid årsmötet var cirka 30 personer närvarande.)
Inger Tjäder
Sekreterare
Solveig Oldeberg                                                        Karin Hultgren Verwijst
Justerare                                                                      Justerare

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2016-05-02 16:05:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:22:16) Kontakta föreningen