Årsmöte 2017


 

Det justerade protokollet finns här.

 

Hembygdsföreningen
Sockenstugans Vänner i Funbo

Årsmöte

Söndag 26 mars 2017

Funbo församlingshem

SÄRSKILT PROGRAM
Traditionsenligt stod föreningen för kyrkkaffet efter gudstjänsten i Funbo kyrka innan årsmötet inleddes.
*
Efter kaffet fortsatte programmet med att professor emerita Ann-Sofie Gräslund berättade om Funbos runstenar – ett fönster mot omvärlden.
Fyrtio personer lyssnade med stort intresse.
1 a. Mötets öppnande
Ordföranden Stig Gröning hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.b. En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna Gunilla Johansson, Bengt Jansson och Sven-Erik Karlsson.

2. Godkännande av dagordningen
Den förelagda dagordningen godkänns.

3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för årsmötet väljs Stig Gröning och till sekreterare Inger Tjäder.

4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justeringspersoner väljs Karin Hultgren Verwijst och Gunnar Tjäder.

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstateras att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.

6. Verksamhetsberättelse
Den utsända verksamhetsberättelsen godtas utan uppläsning eller förtydliganden.

7. Kassarapport
Behållningen var vid utgången av år 2016 var 53 972,37 kr, vilket är 11 547,35 kr mer än vid räkenskapsårets ingång.

Medlemsavgifterna från 261 medlemmar har gett 19 575 kr. Under året har sex nya medlemmar tillkommit.

Kassarapporten godkänns.

8. Revisionsberättelse
Revisor Per-Olof Björk läser upp revisionsberättelsen och föreslår årsmötet att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen godkänns.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Val av styrelseledamöter
Valberedningen med Dan-Erik Oldeberg och Ingrid Bokström (sammankallande) meddelar följande:

  • Valberedningens förslag till årsmötet är omval av Stig Gröning som ordförande för ett år.
  • Vidare föreslår valberedningen omval av Åke Granberg, Roger Käck och Inger Tjäder samt nyval av Hans Edlund, då Bosse Wesslén avböjt omval.
  • Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer dessa.
  • Till adjungerande från den nedlagda föreningen Funbosjöns Väl under kommande verksamhetsår utses Inger Gröning och Stig Risberg.

Konstituerande sammanträde för styrelsen kommer att hållas inom kort.

11. Val av revisor och revisorssuppleant
Ingemar Roug valdes till revisor och Kalle Åberg till revisorssuppleant, båda på två år, vid föregående årsmöte. Per-Olof Björk har avböjt omval.

12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund
Enligt nämnda förenings regler ges möjlighet för anslutna föreningar att sända ett ordinarie ombud per 50-tal medlemmar, vilket innebär att vår förening kan sända sex ordinarie ombud och några ersättare.

Styrelsen ges mandat att internt utse ombud och ersättare.

13. Val av valberedning
Årsmötet föreslår omval av Ingrid Bokström och Dan-Erik Oldeberg.

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget.14. Framställningar från styrelsen

Efter årsmötet i föreningen Funbosjöns Väl i maj, då beslut om föreningens nedläggning fattades, gjordes en framställan att dess medel måtte överföras till Hembygdsföreningen Sockenstugans vänner. Under året har med-lemmar från interimsstyrelse inbjudits att delta i Sockenstugans Vänners styrelsemöten för att diskutera formerna för övertagandet. Diskussionerna är nu slutförda i samförstånd.

Till adjungerande från den nedlagda föreningen Funbosjöns Väl under kommande verksamhetsår utses Inger Gröning och Stig Risberg (se § 10).

15. Fastställande av årsavgift 2017
Årsmötet beslutar att behålla nuvarande årsavgift, 75 kr för enskild medlem respektive 150 kr för familj.

16. Övriga frågor
Till sammankallande för trädgårdskommittén utses Stig Risberg.

Till sammankallande för sockenstugans inre och yttre underhåll utses Gösta Brundin.

Till sammankallande för planering av nationaldagsfirandet utses Roger Käck.

Styrelsen ser gärna att fler deltar i de olika arbetsuppgifter som finns i Sockenstugans Vänners verksamhet.

17. Avslutning
Bosse Wesslén avtackas för det omfattande arbete han lagt ner på föreningen och för det stora engagemang han visat genom åren.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.

(Vid årsmötet är cirka 30 personer närvarande.)

Inger Tjäder
Sekreterare
Karin Hultgren Verwijst
Justerare
Gunnar Tjäder
Justerare

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2017-06-07 10:34:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-09 18:58:04) Kontakta föreningen