Årsmöte 2006


Protokoll fört vid Sockenstugans vänners årsmöte den 12 mars 2006

1.          Ordf.Agneta Hellman hälsade välkommen och förklarade årsmötet
öppnat.

2.          Dagordningen upplästes och godkändes.

3.          Till ordförande för årsmötet valdes Agneta Hellman och till
sekreterare för årsmötet valdes Birgitta Andersson.

4.          Till justerare tillika rösträknare valdes Maj-Lis Lundin och
Ingeman Roug.

5.          Årsmötet var behörigt utlyst.

6.          Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

7.          Kassören Dan-Erik Oldeberg redogjorde för den ekonomiska
ställningen i föreningen, se bil.l

8.          P-O Björk uppläste revisionsberättelsen, som godkändes.

9.          Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.

10.        Till ordförande för 2 år omvaldes Agneta Hellman.

11.        Till ledamöter för 2 år omvaldes Ingrid Lindqvist, Gösta
Brundin, Birgitta Andersson och Margareta Brunn.

12.        Till revisor för 2 år omvaldes Herbert Johansson, och till
revisors­suppleant för 2 år omvaldes Carl-Edvard Åberg.

13.        Ombud till Upplands Fornminnesförening omvaldes Roger Käck
och till ersättare omvaldes Vera Larsson.

14.  Beslöts om oförändrad årsavgift, 50 kr, och 100 kr/familj.

15.        Program inför året, se bil.2

16.        Övriga frågor.
      Under året fyller Sockenstugans vänner 35 år, få se vad
styrelsen hittar
på.
Tommy Lindgren har byggt upp en ny hemsida för
Sockenstugans vänner, adress: WWW.hembygd
.se/Uppland/Funbo

17.        Ordförande tackar för uppmärksamheten och förklarar årsmötet
avslutat.

Vill du se det justerade protokollet klicka här!

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2016-11-19 11:25:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:52:52) Kontakta föreningen