Årsmöte 2014


Om du vill se det justerade protokollet kan du klicka här
Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner i Funbo

Årsmöte

Söndag 15 mars 2014

Funbo församlingshem

INLEDNING Traditionsenligt stod föreningen för det allmänna kyrkkaffet - nu förstärkt med en skiva Upplandskubb till var och en vid borden. Under kaffet berättade Karin Gerhardt just om konsten att koka Upplandskubb.
*
Efter kaffet fortsatte programmet på temat "Sockenmat och stads-varor i domkyrkans pastorala skugga" då måltidsforskaren Richard Tellström gav de 55 andäktigt lyssnande åhörarna en mycket tankeväckande resa i våra matvanor genom tiderna.
§1. Mötets öppnande Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.
.
§2. Godkännande av dagordningen Den förelagda dagordningen godkändes.
.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för årsmötet valdes Stig Gröning och till sekreterare Åke Granberg.
.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare Till justeringspersoner valdes Birgit Lundin och Hans Edlund.
.
§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.
.
§ 6. Verksamhetsberättelse / Årsberättelse Ordföranden valde att läsa upp huvudpunkterna från den utsända verksamhetsberättelsen och kompletterade med uppgifter om de närmast förestående evenemangen, vårutflykten till Hallkved och nationaldagsfirandet. Verksamhetsberättelsen godtogs.
.
§ 7. Kassarapport Kassören meddelade att den förväntade resultatförbättringen efter 2012 års beslut om höjning av medlemsavgiften gav ett överskott för år 2013 på ca 15 000 kr till skillnad mot det betydligt sämre resultaten åren dessförinnan, minus ca 3000 kr resp 2000 kr. Inbetalda medlemsavgifter förra året var ca 16 500 kr. Till minne av vår avlidna medlem Aina Hult har föreningen erhållit 3 600 kr i penninggåvor. Ekonomisk redogörelse kan fås av kassören. Kassarapporten godkändes.
.
§ 8. Revisionsberättelse P-0 Björk läste upp revisionsberättelsen och avslutade med att styrelsen föreslås ansvarsfrihet.
.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. .

§10. Val av styrelseledamöter Agneta Hellman, som sammankallande valberedare, meddelade att i tur att avgå som styrelseledamöter är Birgitta Andersson, Gösta Brundin, Stig Gröning och Sonja Jansson. Samtliga föreslås för omval. Årsmötet godtar valberedningens förslag. Konstituerande stämma för den nya styrelsen kommer att hållas inom kort.
.
§11. Val av revisor och revisorssuppleant I tur att avgå är revisor Herbert Johansson och revisorssuppleant Carl-Edvard Åberg. Valberedningens förslag är omval för båda. Båda omvaldes.
.
§12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund Till ombud omvaldes Åke Granberg och till ersättare Birgitta Andersson.
.
§13. Val av valberedning Som valberedning omvaldes Agneta Hellman och Dan-Erik Oldeberg. Agneta Hellman sammankallande. Dan-Erik hade meddelat att han nu för första gången på 40 år inte kunde vara närvarande på föreningens årsmöte på grund av utrikesresa. I sitt ställe hade han skänkt tulpaner som placerats ut på borden.
.
§ 14. Fastställande av årsavgift
Beslöts att behålla den tidigare fastställda årsavgiften 75 kr för enskild medlem resp 150 kr för familj.
.
§15.  Övriga frågor Inga frågor anmäldes.
MEDDELANDEN
Försäljningen av Funbo prästgård. Sekreteraren redogjorde för turerna från det att stiftet år 2011 aviserade om prästgårdens försäljning fram till det lyckliga slutet i början av 2014 då ett ungt par med två barn förvärvade prästgården för att själva bo där. Inger Björkmans inlämnade ansökan hos Länsstyrelsen om kulturminnes-förklaring av prästgården behandlades först efter två år och ledde efter påstötning till ett besök på forna prästgården för bedömning om kulturvärdena. Beskedet blev att ansökan avslås med motiveringen att huvudbyggnaden har ändrats på senare tid men att den ändå har viktiga kulturhistoriska värden. Inger Björkman har i brev till föreningen uttryckt ett stort tack för det engagerade stöd hon har fått i denna flera år långa process och som till slut tycks ha fått en lyckad lösning.
Funbo sockenfana. Vice ordf Gösta Brundin meddelar att en fana med vårt sockenvapen (stenbron, aspen och ån) har beställts och kommer att invigas på nationaldagen den 6 juni. Stenvalvsbron - Konditionsbesiktning, Bierkings rapport 2013-12-16. Stig Lindahl, väl insatt i förhållandena kring stenvalvsbron och speciellt efter den mindre lyckade restaureringen av bron som gjordes i början av 2000-talet, berättar om den rapport Bjerkings nu lämnat om skador och bristfälligheter i brokanterna och själva valven. Stig Risberg (fd Bengtsson), i föreningen Funbosjöns väl, driver på för att arbetena ska komma igång.
Frivilliga efterlyses. Från styrelsen sida efterfrågas frivilliga krafter att bistå serveringsverksamheten på nationaldagen. Ingrid Bokström sitter klar att ta emot namn.
.
§16.  Avslutning Agneta Hellman tar till orda och vill göra sig till talesperson för alla (25 närvarande) och tacka styrelsen med en applåd för allt engagemang de lägger ner för Funbo.

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2015-03-17 17:04:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2021-12-18 15:53:38) Kontakta föreningen