Årsmöte 2010


Om du vill se det justerade protokollet kan du klicka här
Hembygdsföreningen
Sockenstugans Vänner i Funbo

Årsmöte

Söndag 14 mars 2010

Funbo församlingshem

INLEDNING

Innan årsmötesför-handlingarna  bjöds de 48 deltagarna på risgryns-gröt och smörgås samt kaffe med kaka i församlingshemmet.

§1. Mötets öppnande Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.
.
§2. Godkännande av dagordningen Den förelagda dagordningen godkändes.
.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för årsmötet valdes Agneta Hellman och till sekreterare Åke Granberg.
.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare Till justeringspersoner valdes Mads Kjersgaard och Vanja Elofsson.
.
§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.
.
§ 6. Verksamhetsberättelse / Årsberättelse Den utsända verksamhets-berättelsen (på baksidan av kallelsen) godtogs utan uppläsning eller förtydliganden.
.
§ 7. Kassarapport Kassören Dan-Erik Oldeberg läste upp och kommenterade vissa delar i kassarapporten. Behållningen är 26182 kr, vilket är ca 3000 kr mindre än vid räkenskapsårets ingång. Kassarapporten godtogs..
.
§ 8. Revisionsberättelse P-0 Björk läste upp revisionsberättelsen och avslutade med att styrelsen föreslås ansvarsfrihet.
.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
.

§10. Val av styrelseledamöter Ordföranden meddelade att i tur att avgå ur styrelsen är Gösta Brundin, Agneta Hellman, Margareta Brunn och Birgitta Andersson.
Flera ledamöter har varit aktiva i rekryteringsarbetet och förslag lämnades på två nya ledamöter: Sanna Graan Östlund, Runhem och Stig Gröning, Korsvägen.
Båda invaldes som styrelseledamöter på två år
Gösta Brundin och Birgitta Andersson omvaldes på två år.
Eftersom ordförandefrågan för kommande period inte är löst kommer ett styrelsemöte att hållas inom kort för att konstituera den nyvalda styrelsen. Medlemmarna kommer därefter att delges vem som har de olika uppdragen i styrelsen.
.
§11. Val av revisor och revisorssuppleant I tur att avgå är Herbert Johansson (revisorssuppleant). Han omvaldes.
 .
§12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund Till ombud valdes Åke Granberg och till ersättare Birgitta Andersson.
.
§13. Val av valberedning Efter diskussion om behov och antal ledamöter i en valberedning framkom att det formellt inte är krav på den funktionen. Beslutet blev därför att föreningen fortsätter med en informell valberedning som kan beslutas av styrelsen.
.
§ 14. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften för 2010 fastställdes till nuvarande 50 kr/person eller 100 kr/familj.
.
§15. Övriga frågor
Någon ville veta mera om verksamheten vid Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund. Detta besvarades av ordföranden.Åke Granberg vädjade till medlemmarna att samla ihop gamla Funbo-fotografier för kopiering till Sockenstugans samling.
.
§16. Avslutning
Årsmötet avslutades med att de avgående ledamöterna Margareta Brunn och Agneta Hellman avtackade varandra och blev sedan själva avtackade med blommor och presenter av kvarvarande styrelseledamöter för många års väl utfört styrelsearbete.Agneta Hellman tackade sedan årsmötesdeltagarna för alla års trevlig gemenskap.

 SÄRSKILT PROGRAM
Efter årsmötet visades ett hundratal Funbo-bilder tagna av Hanna-Lisa Ek under perioden 1957 - 1965 och ett tiotal tagna av Håkan Lagerqvist ca 1980.
Åke Granberg /
Gösta Brundin

 

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2015-11-29 16:01:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:52:16) Kontakta föreningen