Årsmöte 2007


Om du vill se det justerade protokollet, klicka här

 Sockenstugans Vänner PROTOKOLL
ÅRSMÖTE
2007-03-11
INLEDNING
Årsmötet inleddes med att föreningen bjöd deltagarna (ca 50 personer) på risgrynsgröt och smörgås samt kaffe med kaka i Församlingshemmet. Därefter hölls årsmötesförhandlingarna. Årets föredragshållare var Tomas Anderman som berättade om Carl von Linné och hans kontakt till Funbo.

1. MÖTET ÖPPNAS
Vice ordförande, Gösta Brundin, inledde mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
.
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes.
.
3. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
Gösta Brundin valdes till ordförande och Vera Larsson till sekreterare.
.
4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Att justera protokollet valdes Per-Olof Björk och Bert Andersson.
.
5. FRÅGA OM ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Frågan besvarades med ja.
.
6. VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
Verksamhetsberättelsen har tidigare skickats ut till samtliga medlemmar. Gösta Brundin tog översiktligt upp innehållet i berättelsen och nämnde också att föreningen numera har en egen webbsida som ordnats av Tommy Lindgren. Adressen är www.hembygd.se/uppland/funbo. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarn.
.
7. KASSARAPPORT
Dan-Erik Oldeberg läste upp och kommenterade kassarapporten, som godkändes utan anmärkning.
.
8. REVISIONSBERÄTTELSE
Per-Olov Björk läste upp revisionsberättelsen, där han konstaterade att allt skötts på ett föredömligt sätt.
.
9. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
På frågan om styrelsen beviljades ansvarsfrihet svarades ett enhälligt ja.
.
10. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Styrelseledamöter i tur avgå var Dan-Erik Oldeberg, Henrik Ljungblom, Roger Käck och Vera Larsson. Beslutades omval på två år av Dan-Erik Oldeberg, Henrik Ljungblom och Roger Käck. Vera Larsson hade avböjt omval. Som ny ledamot i styrelsen för Sockenstugans vänner valdes Ingrid Bokström.
.
11. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT
I tur att avgår var revisor Per-Olov Björk och revisorssuppleant Ingemann Roug. Båda omvaldes på två år.
.
12. VAL AV OMBUD OCH SUPPLEANTER TILL UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING
Som ordinarie ombud valdes Roger Käck och som ersättare Birgitta Andersson.
.
13. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT 2008
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 50 kr, och familjeavgift 100 kr. Mötet beslutade att anta förslagen.
.
14. PROGRAM OCH ANDRA KOMMANDE AKTIVITETER
Sockenstugans Vänners program för år 2007 föredrogs av Gösta Brundin. Han talade också om att styrelsen gärna vill ha hjälp med diverse sysslor, som lokalunderhåll, hjälp med att arrangera programdagar m.m. Alla med-lemmar i föreningen hälsades välkomna att delta med arbetsinsatser och idéer. Program och brev som skickats ut, bifogas.
.
15. ÖVRIGA FRÅGOR
- Gösta Brundin berättade att fotograf Anders Dannberg kommer att ta bilder av tavlorna som hänger i sockenstugan, och för jämförelse, även fota motivet i verkligheten i dag.
- Dan-Erik Oldeberg berättade att föreningen har för avsikt att intervjua Funbobor för att på det sättet dokumentera berättelser från gamla tiders Funbo. En ny digital utrustning för inspelningar har köpts in.
- Dan-Erik Oldeberg berättade också om att museet varit välbesökt, bl.a. av skolbarn både från Funbo och från Uppsala.
.
16. AVSLUTNING
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2015-11-29 16:22:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:52:40) Kontakta föreningen