Årsmöte 2008


Om du vill se det justerade protokollet kan du klicka här

 Protokoll fört vid årsmöte med Sockenstugans vänner i Funbo
den 12 mars 2008

1 Ordf Agneta Hellman hälsade alla varmt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
.
2 Dagordningen upplästes och godkändes.
.
3 Val av ordf för mötet valdes Agneta Hellman och till sek för mötet maldes Birgitta Andersson.
.
4 Val av justerare tillika rösträknare valdes Tage Bergman och Herbert Johansson.
.
5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande besvarades med ja.
.
6 Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades till handlingarna.
Parentation med tyst minut hölls till minne av de bortgångna under året Ebba Boden, Eva Hjalmarsson, Erik Engström, Göran Attmer och Bert Jansson.
.
7 Kassören Dan-Erik Oldeberg föredrog kassarapporten för år 2007, som godkänndes. (se bil 1)
.
8 Revisionsberättelsen, som godkänndes, lästes upp av P-0 Björk.
.
9 På revisorernas förslag,
beslöt årsmötet att ge styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
.
10 Val av styrelseledarmöter som är i tur att avgå, Gösta Brundin, Margareta Brunn, Ingrid Lindqvist, Birgitta Andersson och Agneta Hellman.
Årsmötet föreslår omval på samtliga, valda på 2 år.
.
11 Herbert Johansson omvaldes tillrevisor på 2 år.
.
12 Roger Käck ordinarie och ersättare Birgitta Andersson omvaldes till ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening på 1 år.
.
13 Årsavgiften fastställdes för år 2009 till 50:-/person, 100:-/familj.
.
14 Program och aktiviteter under året se bil 2
.
15 En övrig fråga förelåg: hur många runstenar finns det i Funbo socken ? Vi kom fram till ca 12 stycken runstenar.
.
16 Agneta avslutade mötet och tackade alla deltagare och styrelsen för ett gott arbete.
Dan-Erik tackar Agneta för allt arbete hon gör för föreningen.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2015-11-29 16:12:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:52:26) Kontakta föreningen