Årsmöte 2015


Om du vill se det justerade protokollet kan du klicka här
Hembygdsföreningen
Sockenstugans Vänner i Funbo

Årsmöte

Söndag 15 mars 2015

Funbo församlingshem

SÄRSKILT PROGRAM
Traditionsenligt stod för-eningen för det allmänna kyrkkaffet efter guds-tjänsten i Funbo kyrka innan årsmötet inleddes.
Under kaffet förrättades brödauktion, med Elisabeth Granberg som
utropare, till förmån för
fasteinsamlingen i Svenska kyrkans
internationella arbete.
*
Efter kaffet fortsatte programmet med ett bildspel av Manda Björling, Rasbo om och ur hennes nya bok
"Strömsberg - en back-stuga och dess invånare under 200 år"
En stundtals gripande skildring av hur lev-nadsförutsättningama förändrades genom åren - förmedlat av en mycket
god berättare.
Sextio åhörare lyssnade med stort intresse.
§1. Mötets öppnande Ordföranden Stig Gröning hälsade alla välkomna
och förklarade årsmötet öppnat.
.
§2. Godkännande av dagordningen Den förelagda dagordningen godkändes.
.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för årsmötet valdes Stig Gröning och till sekreterare Åke Granberg.
.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare Till justeringspersoner valdes Karin Verwijst och Hans Edlund
.
§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.
.
§ 6. Verksamhetsberättelse / Årsberättelse Den utsända verksamhets-berättelsen (på baksidan av kallelsen) godtogs utan uppläsning eller förtydliganden.
.
§ 7. Kassarapport Kassören Bosse Wesslén läste upp och kommenterade vissa delar i kassarapporten.
Behållningen vid utgången av år 2014 var 38 668,05 kr, vilket är 628,36 kr mer än vid räkenskapsårets ingång. Medlemsavgifterna från 244 medlemmar har gett
18 325 kr. I utgifterna ingår bl a en ny stor fana med Funbo sockenvapen och även en smidesskylt med texten Sockenstugan monterad på stugans vägg.
Kassarapporten godkändes.
.
§ 8. Revisionsberättelse P-0 Björk berömde kassören för det positiva resultat och läste upp revisionsberättelsen och föreslår årsmötet att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen godkändes.
.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
.

§10. Val av styrelseledamöter Valberedningen med Dan-Erik Oldeberg och Agneta Hellman (som sammankallande) meddelar att i tur att avgå som styrelse-ledamöter är Bosse Wesslén, Birgitta Arenlid, Roger Käck, Ingrid Bokström samt Åke Granberg. Birgitta Arenlid och Ingrid Bokström har meddelat att de avböjer omval.
Valberedningens förslag till årsmötet är omval av Bosse Wesslén, Roger Käck samt Åke Granberg.
Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer dessa.
Valberedningen lämnar vidare förslag till nyval av Berit Landfeldt, Krisslinge och Inger Tjäder, Marielund.
Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer dessa två som nya
styrelseledamöter.
Konstituerande stämma för den nya styrelsen kommer att hållas inom kort.
.
§11. Val av revisor och revisorssuppleant I tur att avgå är revisor Per-Olov Björk och revisorsuppleant Ingemann Roug.
Valberedningens förslag är omval för båda. Båda omvaldes.
                                                               *
Ingrid Bokström avtackades av ordföranden för sin trogna insats för föreningen genom åren och överlämnade en bokgåva till henne.
Avgående ledamoten Birgitta Arenlid var ej närvarande vid årsmötet.
.
§12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund Bosse Wesslén informerar om att det enligt nämnda förenings regler ges möjlighet för anslutna föreningar att sända ett ordinarie ombud per 50-tal medlemmar, vilket innebär att vår förening kan sända fem ordinarie ombud och några ersättare.
Namnförslag på ordinarie ombud gavs.
Till ombud valdes Åke Granberg, Gösta Brundin, Bosse Wesslén samt därutöver gavs styrelsen mandat att internt komplettera med resterande ombud och ev ersättare.
.
§13. Val av valberedning Agneta Hellman avböjer omval som valberedare. Ingrid Bokström föreslogs som hennes ersättare. Ingrid Bokström valdes.
.
§ 14. Fastställande av årsavgift
Beslöts att behålla nuvarande årsavgift 75 kr för enskild medlem resp 150 kr för familj.
.
§15. Övriga frågor - (meddelanden)
Ordföranden presenterar två viktiga behov som föreningen har ambitionen att tillgodose inför sommaren.
1) Förra året organiserade Ingrid Bokström en grupp frivilliga till att ingå i en
"serveringskommitté" för att få serveringen vid nationaldagsfirandet att flyta
smidigare. Går det att få ihop en grupp frivilliga i år också?
Ingrid Bokström är inte ovillig att hjälpa till även detta år om hon har möjlighet. Karin Verwijst anmäler sig också. Nya och tidigare engagerade kontaktas i god tid för genomgång.2) Behov finns också av att ha en liten "trädgårds- och planteringskommitté" som ansvarar i första hand för bevattning och ogräsrensning under perioden efter
nationaldagen fram till september.
Agneta Hellman och Roger Käck erbjuder sig med Ingrid Bokström som reserv.3) Planeringen för vår- och höstutflykt fortsätter. I samband med vårutflykten avser föreningen Marielunds Vänner att ha boken "Marielund - sommardröm vid vatten" klar för försäljning. Den går redan nu att boka via deras hemsida.
Mer om evenemangen kommer senare att finnas på vår hemsida.

4) Sekreteraren informerar om att den hittills tillämpade mandatperioden, beträffande val av ordförande med en mandatperiod på två år, visar sig inte vara i överensstämmelse med stadgarna.
I stadgarna föreskrivs att ordföranden endast väljs för nästkommande verksamhetsår, alltså ett år i taget. Blir aktuellt att tillämpa nästa år.
Övriga ledamöter väljs enligt stadgarna på två år, vilket vi tillämpat.
Dessutom har vi inte heller följt föreskrivna stadgar att halva antalet ledamöter ska utses vartannat årsmöte.
Konstaterades att om en ledamot av dem som valts vid detta årsmöte, vid
konstitueringen, får en mandatperiod på ett år gör att fördelningen blir jämn och därmed uppfylls stadgarnas krav.
Inga övriga frågor framfördes.
.
Avslutning Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
(Vid årsmötet var 45 personer närvarande)

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2015-11-29 15:44:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:22:53) Kontakta föreningen