Årsmöte 2021


Söndagen den 27 mars 2022, Funbo församlingshem

SÄRSKILT PROGRAM

Traditionsenligt stod föreningen för kyrkkaffet, i år i samarbete med kyrkan, efter gudstjänsten i Funbo kyrka. Åke Sällströms ensemble med vokalisten Jenny Tapper framförde gamla jazz-standards. Maestro själv spelade piano, Magnus Peterson kontrabas och Stig Gröning tenorsaxofon.

Johan Tolstoy berättade om Halmbyboda genom tiderna.

Cirka 30 personer deltog i årsmötet.

 

§ 1a. Mötets öppnande

Ordföranden Stig Gröning hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

   b. En tyst minut hölls för under året avlidna medlemmar.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den förelagda dagordningen godkändes med tillägg av paragraf 8 b Val av styrelseledamöter.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för årsmötet valdes Stig Gröning och till sekreterare Inger Tjäder.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare valdes Solveig Oldeberg och Roger Käck.

§ 5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.

§ 6 a. Verksamhetsberättelse

Den utsända verksamhetsberättelsen godkändes utan uppläsning eller förtydliganden.

       b. Kassarapport

Den ekonomiska årsredovisningen sammanfattades av kassören.

Kassarapporten godkändes.

       c. Revisionsberättelse

Revisor Ingemann Roug överlämnade revisionsberättelsen, som upplästes av kassören.

Revisionsberättelsen godkändes.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisor Ingemann Roug föreslog årsmötet att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8a. Val av ordförande för ett år fram till årsmötet för 2022

Karin Hultgren-Verwijst meddelade följande:

Valberedningens förslag till årsmötet var omval av Stig Gröning som ordförande för ett år.

Årsmötet godtog valberedningens förslag och valde Stig Gröning.

    b. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval av Hans Edlund, Åke Granberg, Inger Gröning, Roger Käck och Inger Tjäder, samtliga på två år.

Årsmötet godtog valberedningens förslag och valde dessa.

I styrelsen ingår även Sonja Jansson, Berit Landfeldt och Stig Risberg, som samtliga har ett år kvar av sin mandatperiod.

§ 9 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog omval av Ingemann Roug till revisor samt Carl-Edvard Åberg och Inger Wiklund till revisorssuppleanter, båda på två år.

Årsmötet godtog valberedningens förslag och valde dessa.

§ 10 Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och

Hembygdsförbund och Arbetsgruppen Långhundraleden

Enligt den förstnämnda föreningens regler ges möjlighet för anslutna föreningar att sända ett ordinarie ombud per 50-tal medlemmar, vilket innebär att vår förening kan sända fem ordinarie ombud och några ersättare.

Styrelsen gavs mandat att internt utse ombud och ersättare till båda föreningarna.

§ 11 Val av valberedning

Valberedningen föreslog omval av Ingemann Roug till revisor samt Carl-Edvard Åberg och Inger Wiklund till revisorssuppleanter, båda på två år.

Årsmötet godtog valberedningens förslag och valde dessa.

§ 12 Framställningar från styrelsen

Inga framställningar har gjorts från styrelsen.

§ 13 Fastställande av årsavgift 2019

Årsmötet beslutade att behålla nuvarande årsavgift, vilken är 100 kr för enskild medlem respektive till 200 kr för familj.

§ 14 Övriga frågor

Ordföranden informerade under denna punkt om den renovering som har gjorts i sockenstugan. Detta har delvis kunnat utföras med hjälp av EU-pengar.

Stig Risberg berättade om asparna som leker vid forsarna i ån nedanför Funbo kyrka. Broschyren ”Här leker aspen, Upplands landskapsfisk”, som framställts av Stig och Ann-Louise Risberg, delades ut till åhörarna.

Risgärdesgården som anlades på gammalt vis för några år sedan under överinseende av Gösta Brundin har sjunkit ihop och behöver fyllas på.

§ 15 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Sekreterare: Inger Tjäder

Ordförande: Stig Gröning

Justerare: Solveig Larsby Oldeberg, Roger Käck

Justerat protokoll som PDF

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2022-04-24 09:15:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Niklas Landfeldt (2022-04-24 19:44:22) Kontakta föreningen