Årsmöte 2019 och 2020


Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner i Funbo

Årsmöte för åren 2019 och 2020

Söndag 28 november 2021
Funbo församlingshem

Justerat protokoll som PDF

SÄRSKILT PROGRAM

Traditionsenligt stod föreningen för kyrkkaffet efter gudstjänsten i Funbo kyrka. Innan årsmötet inleddes underhöll musikanterna Åke Sällström, Benjamin Sällström, Magnus Peterson och Stig Gröning.
Gunvor Jernberg visade och berättade om sin utställning av broderade bonader
Germund Larsson berättade om folkskolans införande i Funbo under 1860-talet.
Cirka 35 personer deltog i årsmötet.

§ 1. a        Mötets öppnande
Ordförande Stig Gröning hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 b           En tyst minut hölls för under året avlidna medlemmar.

§ 2.           Godkännande av dagordningen
Den förelagda dagordningen godkändes.

§ 3.           Val av ordförande och sekreterare
 Till ordförande för årsmötet valdes Stig Gröning och till sekreterare Inger Tjäder.

§ 4.           Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare valdes Elisabeth Granberg.
                     
§ 5.           Fråga om årsmötets behöriga utlysande inklusive beslut om godkännande av de avvikelser från stadgarna som pandemin förorsakat.
Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning. Likaså godkändes de avvikelser från stadgarna som pandemin förorsakat.

§ 6. a        Årsredovisning för 2019
Den utsända verksamhetsberättelsen godtogs utan uppläsning eller förtydliganden.

b         Kassarapport
Den ekonomiska årsredovisningen sammanfattades av kassören.

Kassarapporten godkändes.

 c            Revisorernas berättelse
Revisor Ingemann Roug överlämnade revisionsberättelsen, som upplästes av kassören.

Revisionsberättelsen godkändes.

§ 7. a        Årsredovisning för 2020
Den utsända verksamhetsberättelsen godtogs utan uppläsning eller förtydliganden.

b         Kassarapport
Den ekonomiska årsredovisningen sammanfattades av kassören.

Kassarapporten godkändes.

c            Revisorernas berättelse
Revisor Ingemann Roug överlämnade revisionsberättelsen, som upplästes av kassören.

Revisionsberättelsen godkändes.

§ 8.               Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Ingemann Roug föreslog årsmötet att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9.               Val av ordförande för ett år fram till årsmötet för 2021
Karin Hultgren-Verwijst meddelade följande:

Valberedningens förslag till årsmötet var omval av Stig Gröning som ordförande för ett år.

Årsmötet godtog valberedningens förslag och valde Stig Gröning.

§ 10.             Val av styrelseledamöter
Karin Hultgren-Verwijst meddelade följande:

Valberedningen föreslog omval av Hans Edlund, Åke Granberg, Inger Gröning, Roger Käck och Inger Tjäder, samtliga på två år.

Årsmötet godtog valberedningens förslag och valde dessa.

I styrelsen ingår även Sonja Jansson, Berit Landfeldt och Stig Risberg, som samtliga har ett år kvar av sin mandatperiod.

Gösta Brundin har, enligt eget önskemål, lämnat sitt styrelseuppdrag i förtid vid avflyttning från Funbo.

Konstituerande sammanträde för styrelsen kommer att hållas inom kort.

§ 11.             Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslog omval av Ingemann Roug till revisor samt Carl-Edvard Åberg och Inger Wiklund till revisorssuppleanter, båda på två år.

Årsmötet godtog valberedningens förslag och valde dessa.

§ 12.             Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och
Hembygdsförbund och Arbetsgruppen Långhundraleden
Enligt den förstnämnda föreningens regler ges möjlighet för anslutna föreningar att sända ett ordinarie ombud per 50-tal medlemmar, vilket innebär att vår förening kan sända fem ordinarie ombud och några ersättare.

Styrelsen ges mandat att internt utse ombud och ersättare till båda föreningarna.

§ 13.             Val av valberedning
Ingrid Bokström har avsagt sig omval. Karin Hultgren-Verwijst och Emily Axelsson föreslogs ingå i valberedningen, båda för ett år.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14.             Framställningar från styrelsen

Inga framställningar har gjorts från styrelsen.

§ 15.             Fastställande av årsavgift 2022
Årsmötet beslutade att höja nuvarande årsavgift till 100 kr kr för enskild medlem respektive till 200 kr för familj.                     

§ 16.             Sockenstugans framtid
Kassören redogjorde i stora drag för de förhandlingar som pågår med kyrkan.

§ 17.             Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 18.             Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

                     
Inger Tjäder
                      Sekreterare

Elisabeth Granberg                                              
                      Justerare                                                                

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2021-12-18 15:29:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Niklas Landfeldt (2021-12-18 15:41:03) Kontakta föreningen