Kallelse till årsmöten för 2019 och 2020

KALLELSE med dagordning till Sockenstugans Vänners årsmöten för 2019 och 2020

Funbo församlingshem söndag 28 nov. 2021

 

Kl. 12:15 Kyrkkaffe med brödförsäljning

Musik under ledning av Åke Sällström

Gunvor Jernberg visar sina bonader

 

Kl. 13:00 Årsmöte med inledande föredrag av Germund Larsson om folkskolans införande i Funbo under 1860-talet

Dagordning för årsmötet

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Fråga om årsmötenas behöriga utlysande inkl. beslut om godkännande av de avvikelser från stadgarna som pandemin förorsakat

6. Årsredovisning för 2019

Föredragning och godkännande av:

A. Årsberättelse 2019

B. Kassarapport

C. Revisorernas berättelse

7. Årsredovisning för 2020

Föredragning och godkännande av:

A. Årsberättelse 2020

B. Kassarapport

C. Revisorernas berättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar, dvs. 2019 och 2020

9. Val av ordförande för ett år fram till årsmötet för 2021

10. Val av styrelseledamöter

11. Val av revisor och revisorssuppleant

12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund och Arbetsgruppen Långhundraleden

13. Val av valberedning

14. Framställningar från styrelsen

15. Fastställande av årsavgift 2022

16. Sockenstugans framtid

17. Övriga frågor

18. Avslutning

Obs! Ta med dagordningen till mötet.


Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Ändrad av: Niklas Landfeldt (2021-11-22 11:47:43) Kontakta föreningen
Skapad av: Niklas Landfeldt (2021-11-21 16:40:54) Kontakta föreningen