Remissvar


Image

Hembygdsgården illustrerad av Tord Nygren

Planer på ett villaområde

Det planerade villaområdet är planerat i ett område med stora kulturmiljövärden präglat av landsbygdsbebyggelse i traditionell stil. De befintliga planerna visar att man inte tar någon hänsyn till detta. Skulle man mot förmodan acceptera denna plan så bör man ändra till en bebyggelse som bättre smälter in i kulturmiljön.

Vid byggnation ska hänsyn tas till markegenskaperna. Området skall byggas på glacial lera vilket i sig berättar att man kan få problem med skred och ras. Vi anser att hänsyn till detta bör tas redan nu. Likaså hur dagvattnets avrinning kommer att ske. Eftersom befintlig bebyggelse runt om idag får sin elförsörjning och fiber via luftkablar bör detta undersökas nu. Det innebär ev nya stolpar som har inverkan på landskapsbilden.

Gnesta tätbebyggelse bör växa inifrån och ut och inte i nya områden med flera kilometer till tätorten och med dåliga kollektivtrafikmöjligheter (satellitbebyggelse!). Biltrafiken kommer att öka på en redan smal väg (830). Barnens möjligheter att ta sig till skolan blir svåra och risken ökar för trafikolyckor på en redan olycksdrabbad väg. Vägen kan synas glest trafikerad men då har man nog inte tagit hänsyn till den trafik som servar lantbruket. Enligt planen tar det 5 minuter att köra bil till Gnesta, vilket inte är realistiskt.

Vägen in till området består idag av den väg som i forn tid ledde upp till Eriksgatan. Den utnyttjas idag inte bara av de närboende utan även av personer inifrån tätorten. Man går och springer, rider, rastar hundar, plockar bär och svamp i skogen intill. Det förekommer att någon cyklar men det är knappast något att rekommendera om man inte har mountain bike. Dessa möjligheter skulle helt förändras om en del av vandringsvägen övergår i en bilväg för att komma ut på stora vägen mitt i en kurva. Just utfarten skulle bli trafikfarlig.

Att naturen är av stor betydelse för de kringboende är självklart. Det jagas på området och en bebyggelse skulle skära av djurens vägar och försvåra för jakten. Just i dagarna har varg setts i närheten vilket är ett gott tecken på att området har en naturlig karaktär.

Enligt planerna är den bit av vägen som skall gå upp till området utlagd som en sämre bilväg. Men en sådan väg kan aldrig hålla för fordon som först behövs vid anläggningsarbetena och sedan vid sophämtning, stora leveranser, tyngre utryckningsfordon. Alltså kommer vägen att bli mycket större och dominerande än vad som sägs i planen.

En del av den befintliga bebyggelsen (Hallebro 1:13 och Hallebro 1:12) kommer att ligga alldeles tätt intill vägen vilket innebär helt nya förutsättningar för de boendes livskvalitet med ökat buller och risker för människor och djur och inte det lugna livet på landet som man trodde man flyttade till.

Vi kan inte heller se att det här området skulle byggas som ett speciellt ”ekoområde”. Det som man utlovar är sådant som idag är givet att man tar hänsyn till vid nybebyggelse. Det är helt enkelt ett nytt villaområde.

Frustuna hembygdsförening som vill värna vår kulturmiljö i hela kommunen motsätter sig därför planerna att bygga ett villaområde här.

Förening:

Frustuna Hembygdsförening

Skapad av: Margareta Elg (2019-02-18 12:30:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sören Karlåker (2021-06-10 15:48:06) Kontakta föreningen