Frösåkers Hembygdsförening

ÅRSMÖTE FRÖSÅKERS HEMBYGDSFÖRENING
Torsdag 22 februari 18:00 SKB, Norra Tullportsgatan, Östhammar
Lotteri och kaffeservering
Torbjörn Forsman visar och berättar om fotografier från det forna Östhammar
Välkomna!

Dagordning årsmötet 2018
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4 Fastställande av dagordning.
5 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse för det senaste räkenskapsåret.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
9 Fastställande av medlemsavgifter. – Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2019 är 150:- för enskild och 250:- för familj

10 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11 Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Val av kassör för 2 år (väljs på 2 år jämna år)
Val av 4 stycken ledamöter för 1 år
Val av 4 stycken suppleanter för 1 år
Val av ansvarig för

  • Fastighetskommitté för 1 år
  • Museikommitté för 1 år
  • Samlingskommitté för 1 år

(Ordförande och sekreterare väljs för 2 år,  udda år)

12 Val av 2 stycken revisorer för 1 år
13 Val av 2 stycken till valberedning för 1 år varav en sammankallande
14 Övriga frågor

==================================================

Medlemsavgiften för 2018 är

150 kr /enskild
250 kr / familj

Plusgiro 491 86 29-9

Var god ange medlemsnummer eller namn och adress på inbetalningskortet.

======================================================
Boktips: Frösåkers Hembygdsförening har tillsammans med båtologen J Roger Toll gett ut boken ”En storredare i Roslagen under segelfartygens tid”. Boken kan köpas i Vivis antikvitetsaffär på Drottninggatan i Östhammar eller i turistinformationen på Rådhustorget i Östhammar. Boken innehåller 286 sidor, drygt 100 bilder och kostar 325:-

 ================================================================

Föreningen har från 1 mars 2016 en sida på Facebook. Idag ca 1000 följare.
Ambitionen är att marknadsföra våra aktiviteter och visa bilder från Östhammar på sidan.
=======================================================

Vårt område ligger i en rofylld del av centrala Östhammar.
Väl inne i Östhammar finns skyltar som visar vägen.
Besöksadress:
Kyrkogatan 10
74231 Östhammar

För er som har GPS är kordinaterna följande:
N 60° 15′ 24,30″
E 18° 22′ 12,36″

Vår förening bildades 1 augusti 1924 på initiativ av Tor Schram.
Vi är idag cirka 300 medlemmar men önskar givetvis att fler engagerar sig
och tar del av vår verksamhet.