Föreningens stadgar


Antagna vid årsmötet 2004-03-17 i Fridene Församlingshem.

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening.
Föreningens verksamhetsområde utgör f.d. Fröjereds pastorat, d.v.s socknarna Fridene, Fröjered och Korsberga.
Föreningen är ansluten till Västergötlands Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av §2.

§2 Föreningens ändamål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare, humanism, demokrati och solidaritet.
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.
Hembygdsföreningen skall arbeta för:
- att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur-och naturarv fördjupas och förs     vidare till kommande generationer.
- att kultur-och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
- att värna om kultur, miljö tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändringar.
- att värna och vårda de byggnader och inventarier som den är satt att förvalta.

§3 Hembygdsföreningens organisation:

3.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar, som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

3.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för föreningen.

3.3 Styrelsen består av ordförande samt sex ledamöter och fyra suppleanter.Ordförande väljs av årsmötet, kassör och sekreterare utses inom styrelsen.

Mellan två årsmöten är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

§4 Medlemsmöten:

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor.
Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och även beslut fattas, under förutsättning att de ärenden som skall behandlas har angivits i kallelsen som skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§5 Medlemskap

5.1 Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalats.
Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap ifall där person inte delar föreningens grundsyn. Medlem accepterar att få namnges och avbildas i publikation, t.ex. på Internet, samt registreras i föreningens dataregister.

5.2 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.

5.3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§6 Avgifter

6.1 Medlemsavgifter beslutas av ordinarie årsmöte.
Den som inträder som medlem efter den 30 september betalar ej avgift för inträdesåret.

6.2 Medlem som ej betalat fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av föreningens styrelse.

6.3 Hedersledamot är befriad från avgift.

§7 Lokalt samarbete.

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar, vars ändamål sammanfaller med föreningens, eller gagnar dess sak. Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse som också beslutar om föreningens representation.

§8 Ordinarie årsmöte

8.1 Årsmöte skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelse beslutar.

8.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags-, yttrande-, samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.3 Skriftlig kallelse till årsmötet tillställes medlemmarna senast tre veckor före mötet.

8.4 Medlem som så begär, skall senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig tillsänt.

8.5 Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om tre ledamöter. En av ledamöterna utses som sammankallande.

8.6 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
- a.      Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
- b.      Val av årsmötesfunktionärer.
mötesordförande
mötessekereterare
två protokollsjusterare
två rösträknare
- c.       Fastställande av dagordning
- d.      Årsredovisning
verksamhetsberättelse
bokslut
fastställande av resultat och balansräkning
revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- e.      Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt ev. andra ersättningar.
- f.        Val av
ordförande för nästa verksamhetsår
ordinarie styrelseledamöter
suppleanter
ordinarie revisorer
revisorssuppleanter
ombud till regionala hembygdsförbundets årsmöte
valberedning
- g.       Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
- h.      Fastställande av årsavgift.
- i.         Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande året.

Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslag till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de närvarande så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

8.7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen.Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionen. I yttrandet skall återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

8.8 Årsmötes beslut fattas med enkel majoritet, utom då dess stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval, skall denna ske genom sluten omröstning.

§9 Extra årsmöte.

9.1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20% av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

9.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst trettio dagar före mötets hållande.

9.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

9.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§10 Hembygdsföreningens styrelse.

10.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ

10.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.
Härutöver åligger det styrelsen att:
- Fastställa delegationsordning avseende styrelse och dess arbetsutskott.
- Svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel.
- Till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter dessa begär.

10.3 Föreningens styrelse skall förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan  och budget, minst för framförliggande räkenskapsår. Föreningens styrelse skall vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

10.4 Föreningen har sitt säte där ordföranden är bosatt.

10.5 Föreningens styrelse skall bestå av sju ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och sex ledamöter vilka samtliga väljs av årsmötet. Antalet ersättare skall vara fyra.
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare väljs på två år.
Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.

10.6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter, vice ordförande, sekreterare och kassör.

10.7 Föreningens styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden, dock skall ersättare alltid kallas när ordinarie ledamot har förfall.

10.8 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse eller ledamot av föreningens valberedning.

10.9 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av årsmötet kan ej omväljas.
10.10 Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.

10.11 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per år.
Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde skall utsändas senast två veckor i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

10.12 Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen dels av två personer i förening utsedda av styrelsen. Teckningen av föreningens postgiro och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning fastställd av styrelsen.

10.13 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och television och som faller under tryckfrihetsordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§11 Räkenskaper och revision

11.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

11.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.

11.3 Styrelsen skall i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna för revisionen erforderliga handlingar.

11.4 Revisorerna åläggs att senast två veckor innan årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet att framläggas vid föreningens årsmöte.

§12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§13 Upplösning

13.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet skall minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna förslaget. Kallelse till det senare årsmötet får ej ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

13.2. Är föreningens upplösning beslutad, skall dess tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning. Riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av föreningens egna tillgångar. Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.


Förening:

Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening

Skapad av: Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening (2014-10-17 14:38:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening (2018-08-11 17:59:03) Kontakta föreningen