Årsmöte 2018


Protokoll fört vid Forsheda Hembygdsförenings årsmöte onsdagen den 24 april 2018 kl 18.30 i Gamla skolan

 

§1 Ordförande Ilse Kastanius hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

samt föredrog dagordningenvilken godkändes.

 

§2 Årsmötet godkände årsmötets behöriga kallande.

 

§3 Som ordförande till årsmötet valdes Ilse Kastanius.

 

§4 Som sekreterare till årsmötet valdes Inger Forsberg.

 

§5 Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Oscar Lidén och Lennart

Skagerlind.

 

§6 Verksamhetsberättelse för Hembygdsföreningen och Kvarnen lästes upp

och godkändes.

 

§7 Kassarapporten lästes upp och godkändes.

 

§8 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

 

§10 Val av ordförande på ett år

Ilse Kastanius

 

§11 Val av 1 styrelseledamot på 2 år

vakant

 

§12 Val av 2 suppleanter till styrelsen på 1 år

Ulrik Stensson

vakant

 

§13 Val av 2 revisorer på 1 år

Bo Forsberg

Lars Andersson

 

§14 Val av 1 revisorssuppleant på 1 år

Oscar Lindén

 

§15 Val av Kaffekommitté på 1 år

Ann-Britt Johansson - sammankallande

Lilian Svenningsson

Lisbeth Ernér

Lena Gustavsson

 

§16 Val av Lotteriansvariga på 1 år

Ilse och Anders Kastanius

Torsten Johansson

 

 

§17 Val av Parkkommitté inkl stugfogde på 1 år

Ilse Kastanius - sammankallande Anita och Lennart Millberg

Stig Thoresson Anders Kastanius

Ing-Britt och Torsten Johansson Bengt Andersson

Ulla Hansson Inger Forsberg

Birgitta Fransson - stugfogde

 

§18 Val avByggnadskommitté på 1 år

Anders Kastanius - sammankallande Yngve Hansson

Lennart Andersson Leif Andersson

Sven-Åke Andersson Roland Andersson

Stig Thoresson Lennart Skagerlind

 

§19 Val av Kvarnkommitté inkl stugfogde på 1 år

Lennart Eliasson - sammankallande och stugfogde

Bengt Forsberg

Carl-Olof Nilsson

Sverker Eriksson

Kenneth Malm

Eivor Edvinsson

 

§20 Val av Kommitté Gamla Skolan på 1 år

Anders Kastanius – sammankallande Lennart Andersson

Ulrik Stensson Kenneth Petersson

Bengt Forsberg Bo Johansson

Bo Forsberg Lennart Skagerlind

 

Följande personer är också villiga att hjälpa till med Gamla Skolan

Lennart Eliasson, Leif Andersson, Bengt Anderson, Roland Anderson

 

§21 Val av 9 roteombud på 1 år

Inger Forsberg Storgatan öster, Källeberg, Rannäs rote 1,7,8

Roland Andersson Fänestad rote 2

Sigurd Frisk Ledsgård Ågård rote 3

Ev byte till:

Kerstin Spjuth Ledsgård rote 3

Ilse Kastanius Ågård rote 3

Göran Jönsson Kolabo rote 4

Lars-Åke Johansson Bosgård rote 5

Lisbeth Ernér Storgatan väster rote 6

Lennart Andersson Värnamo rote 9

 

§22 Val av 1 Pressombud på 1 år

Sara Sand

 

§23 Val av 3 ledamöter till Valberedningen på 1 år

Ann-Britt Johansson

Sigurd Frisk

vakant

 

§24 Val av 1 suppleant till Valberedningen på 1 år

vakant

§25 Fastställande av medlemsavgiften

Årsmötet beslutade efter diskussion av ev höjning av medlemsavgiften att den ska förbli oförändrad, alltså 200 kr för familj och 100 kr för enskilda medlemmar.

 

§26 Ändring av stadgarna angående kallelse och inlämnande av motioner.

Kallelsen ska skickas ut senast 2 veckor före mötet. I stadgarna står 1 vecka.

Motioner ska lämnas in senast 1 vecka före mötet. I stadgarna står 2 veckor.

Ärendet ska enligt stadgarna tas upp på ett möte till innan beslut av ändring kan tas.

 

§27 Information om aktiviteter som är beslutade

Valborgsmässoafton kl 20.00 i Parken. Carl-Birger Svenningsson är vårtalare och Forsheda samlade körer sjunger in våren. Regi: FHF och Aktivare Forsheda

Midsommarafton kl 15 firas i Parken och då öppnas stugorna upp för de som vill titta in

Regi: FHF och Aktivare Forsheda.

Våffelcafé den 13 juni i Parken i FHF:s regi

Kvarnens dag den 26 augusti kl 14-17 i FHF:s regi

 

Planerade aktiviteter i FHF till hösten 2018 bl.a:

Berättaraftnar då Carl-Birger Svenningsson visar inspelade intervjuer av gamla Forshedabor

Vi tar fram pärmar med tidningsurklipp.

Våffelcafé med tipspromenad

 

§28 Övrigt

Frågan om annonsering i dagspressen av aktiviteter, eller personlig inbjudan via mejl eller utskick. Gällande mejl avvaktar vi tills vi vet hur föreningen ska anpassa sig till GDPR, den nya dataskyddslagen.

Inget beslut i frågan fattades. Tills vidare görs utskicken som tidigare.

En skylt ”Gamla Skolan” kommer inom kort att sättas upp på östra sidan av huset.

En anslagstavla utanför skolan ska också sättas upp.

Den 12 maj samlas en radioklubb vid Kvarnen och sänder till andra radioklubbar i hela Europa. Samtliga klubbar i Europa sänder från kvarnar.

Ilse informerade om lägenhetsrenoveringen och riktade ett stort tack till alla som genom arbetade timmar och/eller sponsring har bidragit till renoveringen som sedan 1 nov 2017 är uthyrd.

 

§29 Avtackning

Irene Malm, Tarja Johansson Inger Ljung från kaffekommittén och Carl-Axel Jönsson styrelseledamot avtackades med en blomma för sin värdefulla insats i föreningen. Ett stort tack riktades också till kaffekommittén speciellt till Ann-Britt Johansson som bakat och skänkt frallor och kakor till fikat.

 

Ilse Kastanius avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Forsheda den 25 april 218

 

 

Inger Forsberg sekr Ilse Kastanius ordförande

 

 

 

 

Oscar Li dén justeringsman Lennart Skagerlind justeringsman

 

 

Förening:

Forsheda Hembygdsförening

Skapad av: Lennart Andersson (2019-02-16 10:44:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lennart Andersson (2019-02-16 10:44:19) Kontakta föreningen