Stadgar


Stadgar för Fornminnessällskapet på Mälaröarna

1   UPPGIFT. Sällskapets ändamål är att värna om bygdens fornminnen samt att väcka intresse för och sprida kunskap om bygdens forntid och historia.

2   MEDLEMSKAP. Medlemskap i sällskapet erhålles av person som erlägger den av årsmötet fastställda årsavgiften. Personer som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat sällskapets syften kan av styrelsen kallas till hedersmedlemmar.

3   FÖRENINGS- OCH ÅRSMÖTE. Föreningsmöte och årsmöte är sällskapets högsta beslutande organ. Föreningsmöte hålls enligt beslut av årsmötet eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålls senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen minst två veckor före årsmötet. Kallelse utsänds till medlemmarna senast en vecka före respektive möte. Varje medlem äger en röst.

Följande ärenden skall behandlas vid årsmötet:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 • Val av två protokolljusterare
 • Styrelseberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Val av ordförande för kommande verksamhetsår
 • Beslut om antalet styrelsemedlemmar under det kommande året och val av dessa
 • Val av två revisorer och en ersättare för dessa
 • Val av tre ledamöter i valberedningen
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Förslag från styrelsen
 • Motioner
 • Övriga frågor

4   STYRELSE. Styrelsen består av ordförande och ytterligare minst sex och högst fjorton ledamöter. Antal styrelseledamöter för det kommande året beslutas av årsmötet efter förslag av den avgående styrelsen.

Styrelsen, som är beslutsmässig när minst halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande, har till uppgift att

 1. bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer
 2. förbereda sällskapets möten och verkställa dess beslut
 3. förvalta sällskapets tillgångar och sköta de löpande ärendena
 4. inom en och en halv månad efter räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper
 5. till årsmötet avge berättelse över sin och sällskapets verksamhet
 6. i övrigt ta initiativ och arbeta för sällskapets syften.

5   RÄKENSKAPER OCH VERKSAMHETSÅR. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.

För granskning av styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper väljer årsmötet två revisorer och en ersättare för dem. Revisorerna skall framlägga berättelse för årsmötet eller, om anledning därtill finnes, för annat föreningsmöte.

6   STADGEÄNDRING. Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Förslaget till nya stadgar skall kungöras i samband med kallelse. För ändring fordras vid båda tillfällena minst två tredjedels majoritet.

7   UPPLÖSNING. Beslut om upplösning av sällskapet skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall för att bli giltigt vid båda tillfällena biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Vid beslut om sällskapets upplösning skall samtidigt beslutas om dess tillgångar och skulder.

 

Stadgarna antagna 2004-02-10

Förening:

Fornminnessällskapet på Mälaröarna

Skapad av: Inger Karlsson (2018-11-11 15:28:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ragnar Carlson (2022-05-15 09:45:43) Kontakta föreningen