Information av Arkeologen Ebbe Westergren om Tingsbacken vid Karlshöjd

Tingsplatsen vid Karlshöjd är en av de större fornminnesplatserna i Kalmar kommun.

Trots rikligt med regn kom det ca 70 besökare. Hembygdsföreningen hade städat det gamla finna stenmagasinet på Karlshöjd för att kunna vara inomhus. Vilka fina skådespelartalanger vi hade när rollspel på tingsförhandlingar spelades upp från 1600 och 1700 talet vid tingsplatsen i Gösbäck.
Arkeologen Ebbe Westergren från Länsmuseet  berättade hur folket levde från 500 talet och framåt och om alla domarringarna och stensättningar på Tingsbacken vid Karlshöjd. Hembygdsföreningen spelar upp en tingsförhandling och informerar om tingsbeslut från rättegångar på 1600 – 1700 talet.

På Tingsbacken vid Karlshöjd i Gösbäck finns det ett gravfält som består av 12 domarringar, 22 resta stenar, 11 stensättningar och odlingsrösen nedanför Tingsbacken.  Och under järnåldern låg här även en bebyggelse.
Domarring är en benämning på en vis sorts grav, gravröse är en annan benämning på en gravplats, stensättningarna och resta stena är också en gravplats.

Ebbe Westergren o Bengt Jonsson

 

Dommaren och nämndemännen ankommer tillsammans med en besökare

 

Ett åtalat par anländer med sitt oäkta piltebarn

 

Tingsförhandlingar

 

Tingsförhandlingar

 

Avslutning med fika i solskenet bland domarringar

Exempel på tingsförrättning vid ting 1705-06-19
1) Framhades Jon Pärsson i Ramneryd gift karl och kånan Carin Larsdotter på Hällehall, för begånget lägersmål, vilka om gärningen tillsporda samma alldeles tillstodo och angavs till Rätten tillika att denna kåna tillförne en gång sedan hon blev änka skall av en ogift sig lägra låtit.
Resolution: Till underdånigt följe av Kongl Straffordningen de Anno 1653 § 1, skall Jon Pärssson gift man plikta 80 dal smt och som han botum ej orkar, löper han 6 gånger gatulopp. Pliktandes kånan därför med 40 dal smt och som här med consideras jämväl lönskalägret som hon förr begånget. Ty pliktar hon dessutom 5 dal smt efter Kongl Brevet av den 25 maj 1694. Skolandes bägge stå på pliktepallen 3 söndagar och dem offentligen absolveras. Och vad barnet angår, så födes det av dem bägge tilldess det sig själv nära kan, vartill han årligen består 4 dal smt.

Ting 1703-02-09
24) Dito anklagade Kronans länsman Olof Åhlund drängen Sven Jonsson i Källtorp att han annan dag jul på läktaren i Förlösa kyrka ställt sig oroligen emot de andra drängar och gossarna så att Öjar i Vedby, en beskedlig man, nödgades honom tilltala och åtvarna, vilket Anders Larsson i Melby betygar så sant vara: det han ej heller gitte förneka.
Resolution: Drängen Sven Jonsson som efter så åtskilliga förmaningar icke i Kyrkan ville sig rätta med dess orolighet. Ty dömes han för sin förargelse i Kyrkan under gudstjänsten, emedan han är en ung dräng, tre söndagar sitta i stocken ifrån den första gång ringes till dess församlingen är åtskild.