Sten N:o 12

Vänstra sidan

Eva tog frukt utaf
förbjudna trädet!                           1M.3

Gud ropar! Adam hvar är du?
Adam naken undstack sig!

Af Gud klädda! Drifna ur Eden
trodde löftet om qvinnans säd

Adam arbeta i mödans törne
Ja, blef åter till jorden igen.

Högra sidan

Jesus lider! Styrkes! Qvider!
Vaker och beder
Jesus i örtagård dina
synder tog på sig dom sina
i blodskamp, bedjande lida
bittraste kalken för dig.

En famn utsträckt
för Adams slägt
betrakta Golgata

Jesus på korset lät rinna
sitt blod att nåd åt oss vinna!
I Qvalens mörkaste timma:
Syndares lön öfvervann!

Döden har blifvit besegrad af lifvet

Jesus uppstånden i ära!
Maria först budskapet bära;
till bröder och vänner kära,
som sörjande, fridlösa gå.
Så himmelsfärden vid Oljo-berget

På Oljoberget än
han komma skall igen

Jesus uppfaren i himlen!
Sen upp! I bröder som kännen
Jesus af Nasareth, vännen,
snart kommer åter i skyn
nåd för allt begära
Gud i Kristo ära.

Baksidan

Bågen i skyn förbundstecknet mellan himmel och jord

Se Noe och Lots tid
då syndaflod
stod på vår jord
i arken Noe räddas
äfven Lot nåden fått
ur sodomselden frälsas

Lilla Bibeln                                                                               Vårs synder
så älskade                                                                                  men icke alle-
Gud världen                                                                              nast för våra
att han utgaf                                                                             utan ock för
sin ende Son                                                                             hela världens
på det att hvar
och en som tror                                                                       Guds fordran
på honom skall                                                                        uppå Sinai,
icke förgås                                                                                 på Golgata
utan få evin-                                                                             fullkomnad. Si
nerligt lif                                                                                   Jesus sårad
hvit och röd
blef för våra
Han är förso-                                                                            synder död
ningen för                                                                                 ära vare Gud!
dödens udd;
synden. Dess kraft; lagen
Genom vår Herre, Jesus Kristus
Gud vare tack, som gifver oss segren

Gud låt mig icke på skam komma!
(men tåligt lida de ondas hån)
Du som ledt mig intill åldren
då jag grå varder                                    PS 71
O, Gud! I nöd och smärta
min säkra tröst du är!                           PS 55
Uppå ditt hulda hjerta
mig trofast burit här!                            Es 46:4
Js, inn i sista nöden
min Jesus stått mig bi!                         Joh 11:25
Du har besegrat döden
och köpt mig evigt fri!                          Ebr 2:14, 15
Allt det andra hafver
lofve Herran Halleluja                         Ps 150:6
År 1889      N.N.S:

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter