Stadgar


 

Stadgar fastställda vid årsmöte 2015-03-08

  1. Syfte

Färingsö Hembygdsförening är en ideell förening, verksam på Färingsö inom Ekerö kommun. Föreningen är en del av hembygdsrörelsen i Sverige. Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen har till syfte att väcka och underhålla förståelse och intresse för och kännedom om bygdens folk, historia, natur och kultur, samt verka för bevarandet av bygdens kulturella värden.

  1. Verksamhet

Föreningen ska sprida kännedom om skilda tiders liv och sedvänjor inom bygden genom att på hembygdsgården i Färentuna samla, vårda och förevisa kulturhistoriskt intressanta byggnader och föremål såsom redskap, husgeråd, litteratur, handlingar, fotografier m m, vilka tillförts föreningen genom köp, gåvor eller deposition.

Dessutom bör hembygdsföreningen anordna fester, möten, utställningar, studieverksamhet, föredrag, diskussioner, utflykter m m för att göra hembygdskunskap och forskning levande och intressant för nutid och eftervärld.

  1. Medlemskap

Var och en med intresse för hembygdsföreningens syfte kan bli medlem i föreningen. Årsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte.

  1. Styrelse

Hembygdsföreningens styrelse består av ordförande och sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ordförande väljs på ett år.

Resten av styrelsen väljs om lott, så att hälften väljs jämna år och hälften ojämna år, dvs tre ordinarie ledamöter och en suppleant väljs varje år på två år.

I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom i valärenden, där lottning får avgöra.

Styrelsen kan adjungera till sig ytterligare personer; dessa har ingen rösträtt.

Kallelse till styrelsesammanträde bör normalt utgå åtta dagar före sammanträdet.

  1. Årsmöte

Årsmötet äger rum under mars månad på dag och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse ska skickas till samtliga medlemmar minst tre veckor innan. (Kallelsen skickas per e-post till dem som meddelat e-postadress och per brevpost till övriga).

Där ska följande ärenden förekomma:

- Val av ordförande för mötet

- Val av sekreterare för mötet

- Val av två justerare, tillika rösträknare

- Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

- Fastställande av röstlängd

- Godkännande av föredragningslistan

- Föredragning av verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse

- Revisorernas berättelse

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Propositioner från styrelsen

- Motioner från medlemmarna

- Styrelsens förslag till verksamhet under det kommande året

- Val av föreningens ordförande

- Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

- Val av två revisorer och två suppleanter för en tid av ett år

- Övriga eventuella val

- Val av valberedning om minst tre personer varav en sammankallande

- Fastställande av budget för innevarande år

- Fastställande av årsavgift för nästföljande år

- Övriga frågor

- Mötets avslutande

Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst utom i valärenden, där lottning får avgöra.

Protokoll från årsmöte ska justeras inom en månad efter mötet.

  1. Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller då minst tio föreningsmedlemmar begär det skriftligt till styrelsen med angivande av skälet.

Extra föreningsmöte äger rum på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst utom i valärenden, där lottning får avgöra.

Kallelse till extra föreningsmöte ska skickas till samtliga medlemmar minst tre veckor innan. (Kallelsen skickas per e-post till dem som meddelat e-postadress och per brevpost till övriga).

Protokoll från extra föreningsmöte ska justeras inom en månad efter mötet.

  1. Revision

Revisorerna är medlemmarnas representanter för att granska att styrelsen har agerat i enlighet med föreningens ändamål och förvaltat föreningens medel i enlighet med årsmötets beslut.

Revisorerna har till uppgift att granska föreningens räkenskaper och protokoll samt att följa dess verksamhet och tillse att dess stadgar efterlevs.

Föreningens räkenskaper och protokoll skall vara tillgängliga för revisorerna, vilka har rätt att genomgå föreningens ekonomiska ställning och befintliga värdehandlingar samt att delta i styrelsens sammanträden.

  1. Representantskap

Styrelsen eller årsmötet väljer en eller flera personer som representerar föreningen utåt

(t ex andra föreningars årsmöten eller samarbeten av olika slag).

  1. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett ordinarie årsmöte och med minst 3/4 majoritet.

  1. Upplösning

Beslut om upplösning skall för att vara giltigt fattas av två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett ordinarie årsmöte och med minst 3/4 majoritet.

I händelse av föreningens upplösning skall dess egendom och

tillgångar användas till befrämjande av föreningens syfte på sätt som av föreningen på dess sista möte med enkel majoritet bestäms. Dock måste de föreskrifter iakttas, som kan ha förekommit vid gåvors mottagande.

 

Denna sida som PDF:

FHF Stadgar 2015 - dubbelsidig A5 - vikt A4

FHF Stadgar 2015 - enkelsidig A4

Förening:

Färingsö Hembygdsförening

Skapad av: (2016-02-27 04:14:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Färingsö Hembygdsförening (2019-02-06 00:23:27) Kontakta föreningen