Om oss

Färingsö hembygdsförening bildades den 17 april 1946 med namnet Färentuna-Hilleshög Hembygdsförening.

Från år 1947 arrenderar föreningen cirka två hektar skogsmark från fastigheten Röbacka i Ulrika Jansdotters stiftelse vilken förvaltas av Ekerö kommun.

De första byggnaderna flyttades till området år 1948 och därefter har ett omfattande ideellt arbete utförts av kunniga hantverkare och många frivilliga krafter. Detta arbete fortsätter framgent för att visa och bevara delar av den byggnadskultur som varit typisk för landsbygden på Mälaröarna.

Nuvarande namn, Färingsö hembygdsförening, antogs år 1972 då den utvidgade verksam-heten kom att omfatta hela Färingsö med socknarna Färentuna, Hilleshög, Skå och Sånga.

Färingsö hembygdsförening har till uppgift att på Färingsö väcka och underhålla förståelse för bygdens kultur och natur. Föreningen vill åskådliggöra olika tiders liv och sedvänjor genom att vårda de föremål som lämnats till föreningen. Likaså vill föreningen göra byggnaderna på hembygdsgården tillgängliga för att kunna ge besökare ett bestående minne av tider som svunnit.