Ett slott vid Garvareforsen?


Ett slott vid Garvareforsen?
Av Inger Ljunggren och Bengt-Erik Olsson

Slottet eller fästet Falkenberg sägs i ett fredsdokument från 1310 ligga vid en bro. Historiker och arkeologer har tvistat om ifall den borg som nämns i fredsdokumentet är densamma som den bevarade ruinen vid Tullbron eller en äldre borg belägen några hundra meter uppströms Ätran. Den äldsta borgen skall ha raserats 1356 men återuppbyggts antingen på en annan plats än där den först låg eller endast reparerats liggande kvar på den plats där dagens ruin finns. Att det skulle ha funnits en bro under medeltiden på den plats där Tullbron ligger förefaller inte troligt. Man kan erinra om att läget för dagens Tullbro vid tillkomsten i slutet av 1750-talet ansågs vara exceptionellt svårt för en brobyggnad. På en karta från 1751 finns en bro där Ätran smalnar vid Garvareforsen och i Riksantikvarieämbetets rapport Medeltidsstaden säger man att det inte är orimligt att den medeltida brons läge överensstämde med den bro som fanns på 1700-talet och att den anknutit till det externa vägnätet. Borgens läge, hävdar man i rapporten, harmonierar också gott med en sådan placering. Man kan invända att det dock är cirka 350 meter mellan den nuvarande borgruinen och platsen för bron.

Kanske kan ett protokoll från Falkenbergs Rådstugurätt 1725 kasta ett nytt ljus över frågan om den äldsta borgens placering. I rådstugurättens protokoll den 6 mars 1725 berättas följande.

Magistraten, med borgmästare och två rådmän och fyra borgare från staden gick ut genom norra stadsporten – ungefär där Fabriksgatan idag ansluter till Storgatan – och sedan över bron vid Garvareforsen. Syftet med utflykten var att på södra sidan ån, Hertingsidan, leta efter lämplig plats för det tegelbruk som rådmannen Sören Sörensson ville anlägga. Enligt protokollet finner man den här dagen inte någon plats för själva tegelbruket - senare fann man det område där Kapellkyrkogården nu är belägen - men hittar ett ställe för bete till oxarna som skulle arbeta med ältningen av leran. Platsen man finner sägs vara den gamla slotts- och stadsplatsen som låg " ifrån bron näst ovan till derest det gamla slottet beläget varit" med sina slottsvallar. Ifrån murarna och ner till ån borde det, anser man, kunna bli en någorlunda god gräsväxt även om platsen nu var ofruktbar och mest överblåst med sand.

Man hävdar också vidare att det funnits en stad på södra sidan ån med spår av de gamla gatorna, som gått ända ner till den södra stranden av Ätran. Staden (Falkenberg) har enligt protokollet varit belägen (haft sin Circumference) både på södra och norra sidan ån, som "runnet mitt igenom staden" och det har stått en kyrka på en plats kallad "Gröna Kulla". Staden har alltså enligt protokollet i forna tider varit mycket större och legat på båda sidor om ån och skulle om tillstånd gavs kunna utvidgas till södra sidan av ån "som i forna tider varit bebyggd och där de gamla slottsvallarna och murarna finns belägna". Samtidigt som man talar om en kyrka vid Gröna Kulla på södra sidan av ån har man också helt klart för sig att det legat ytterligare en kyrka på det så kallade "Nybys gärdet" dvs dagens Östra Gärde. Det måste vara ruinen efter S:ta Gertruds kyrka i Ny Falkenberg som avsågs.

På 1700-talet var terrängen på södra sidan av Ätran helt trädlös och bestod till stor del av flygsand. Enligt protokollet kände synemännen väl till en gammal borg (eller slått) mitt för bron vid Garvareforsen och inte i det senare läget vid Tullbron och man påstår sig finna en hage för tegelbrukets oxar mellan slottsmurarna och ån. Att man dessutom skulle ha sett rester av en gammal stad med en kyrka är minst sagt förbluffande. Platsen "Gröna Kulla" är idag okänd.

Stämmer uppgifterna i protokollet om var den gamla borgen var belägen kastar de ett nytt ljus över det medeltida Falkenberg. Det skulle samtidigt kunna vara en förklaring till det mysterium att den äldsta borgen enligt flera källor var belägen vid en bro. Det skulle vara glädjande med en ny diskussion i frågan.

 

Förening:

Falkenbergs Kultur & Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-13 12:24:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Falkenbergs Kultur & Hembygdsförening (2019-01-06 17:59:12) Kontakta föreningen