Årsmötesprotokoll 2018-04-15


Protokoll fört vid årsmöte med Fagerhults Hembygdsförening söndagen den 15 april 2018.

§ 1. 
Ordförande Lars-Willy Johansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.
Till årsmötesförhandlingar valdes följande funktionärer:
ordf: Lars-Willy Johansson
sekr: Tore Carlsson
protokolljusterare: Iris Karlsson och Ove Lundberg.

§ 3.
Föredragningslistan presenterades och godkändes.

§ 4. 
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.

§ 5. Utgående behållning för 2017 var ca 150 000 kr.
Revisionsberättelse framfördes.

§ 6.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2017 års räkenskaper och förvaltning.

§ 7. 
Till ordförande för 2018 valdes Lars-Willy Johansson
sekreterare                                    Ingrid Wernersson
kassör                                             Anders Wernersson
Som övriga styrelseledamöter valdes
Elenor Sagrelius                             kvarstår ett år
Veronica Johansson                      kvarstår ett år
Sven-Olof Ivarsson                        omval två år
Tore Carlsson                                 kvarstår ett år
Firmatecknare ordförande och kassör.
Tage Rosander                               omval två år
Liselotte Janerup Nilsson              kvarstår ett år

§ 8.
Inga ersättare väljs.

§ 9.
Som revisorer valdes Iris Karlsson och Ove Lundberg.

§ 10.
Till ombud till länets hembygdsförbund valdes Lars-Willy Johansson och Tore Carlsson.

§ 11.
Till valberedning valde mötet Inger Isaksson /sammankallande/ samt en eller två platser vakanta.

§ 12. 
Medlemsavgiften för år 2018 beslutades oförändrad: 100 kr för enskild, 150 kr för familj.

§ 13.
Inför år 2018 planeras byggnadsunderhåll på Sabergshuset och midsommarfirande enligt tradition.

§ 14.
Arbetet i hembygdsparken startar torsdagen den 3 maj.

§ 15.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet. Därefter följde kaffesamkväm med våfflor.

Vid protokollet:                         ordförande                                  justeras
Tore Carlsson                            Lars-Willy Johansson                 Iris Karlsson
                                                                                                           Ove Lundberg

 

Editerad av: Ann-Marie Hagelin (2019-01-03 22:09:36)