Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Stierngranats Museer i Thelegården, Hullaryd den 29 mars 2023 med 10 medlemmar närvarande. Övrig närvarande Aneby Kommuns kulturchef Gunilla Crona.
Ordförande Birgitta Kellner hälsade välkommen till årsmötet med Föreningen Stierngranats Museer 2023. Före årsmötet visades filmatiseringen av teaterföreställningen som ägde rum i juni 2018.

§ 1. Till ordförande för årsmötet valdes Birgitta Kellner och som sekreterare Hans Karlsson
§ 2. Röstlängd fastställs vid eventuellt behov.
§ 3. Att jämte mötesordförande justera protokollet och tillika rösträknare valdes Anita Walfridsson och Ann-Louise Björklund.
§ 4. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
§ 5. Utsänd dagordningen fastställdes.
§ 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.                              
§ 6b. Styrelsens förvaltningsberättelse och resultaträkning föredrogs. Mötet beslutade att fastställa resultatet för räkenskapsåret 2022.
§ 7. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ann-Louise Björklund och lades till handlingarna.                                                                       § 8. Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9. Beslöts om oförändrad medlemsavgift för 2024, det vill säga 100 kronor.
§ 10. Verksamhetsplan och budget för år 2023 presenterades av Birgitta Keller och fastställdes av stämman. (Se bilaga)
§ 11. Till styrelseordförande på ett år valdes Birgitta Kellner. Omval på två år, av styrelseledamöter Berit Qvist och Yvonne Lindqvist. Till ersättare efter avgående styrelseledamot Hjödis Vennerholm valdes på två år, Anita Walfridsson. Kvarstår ytterligare ett år styrelseledamöter P-O Andersson, Tobias Kreuzpointner och Hans Karlsson.                                                                                                                                                                                                                                                      

§ 12. Beslut att teckna föreningen var för sig, valdes ordförande Birgitta Kellner 471214–2480 och kassör Berit Qvist 470530–2448.      
§ 13. Till styrelsesuppleant på ett år valdes?
§ 14. Till revisorer i föreningen omvaldes på ett år Thorbjörn Pettersson och Ann-Louise Björklund. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Owe Lindén.
§ 15. Styrelsen utgör valberedning
§ 16. Då inga övriga frågor anmälts förklarade mötesordförande årsmötet avsluta och tackade för visat intresse.

                                                                                      
Vid protokollet:

Hans Karlsson

                                                                                       Birgitta Kellner
                                                                                       Mötesordförande

Anita Walfridsson                                                                                                             Ann Louise Björklund
Justerare                                                                                                                              Justerare

                                                                                                 


Förening:

Föreningen Stierngranats Museer

Skapad av: Birgitta Kellner (2023-03-23 15:40:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Birgitta Kellner (2023-11-15 15:07:41) Kontakta föreningen