Verksamhetsberättelse 2014


ÅRSBERÄTTELSE 2014 - ESSINGEÖARNAS HEMBYGDSFÖRENING

Året som gick startade, för Föreningens vidkommande, i mitten av februari med ytterligare en i raden av journalfilmskvällardär vi under några år följt Stockholm på film åren 1897 och framåt. Denna gång tog vi del av 1960-talets händelser. 

Några veckor senare, i slutet av månaden, var det så dags igen för en medlemsträff och då gällande en litteraturafton på tema stockholmiana. Deltagarna uppmanades, nu som vid den tidigare träffen under hösten 2013, att ta med en bok på temat och berätta för oss andra om innehållet. Bägge arrangemangen samlade runt 12-15 medlemmar och rönte, vad som framgick, uppskattning.

Våren bjöd också på ett specialarrangemang bestående av en entimmesföreställning med läkaren och skådespelaren Odd Lindell som för våra medlemmar framförde Hjalmar Söderbergs Doktor Glasi monologform. En föreställning som blev så efterfrågad att den på begäran fick framföras i repris!

 

I mitten av mars månad var det så dags för vårterminens traditionella uppmärksammande av ”en bemärkt stockholmsrestaurang” enligt en idag gott och väl tioårig tradition i Föreningen. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen till Restaurang Konstnärsbaren där vi vid middagen i festvåningen på övre planet kunde blicka ut över de vackra väggmålningarna samtidigt som vi lät oss väl smaka av mat och dryck. Till detta kunde vi lyssna till ett intressant föredrag av vår egen servitör för kvällen som berättade om de olika konstnärerna som bidragit till utsmyckningarna. 

Något senare under månaden gavs medlemmarna möjlighet att stifta bekantskap med Prydnadsväxter från förr via ett föredrag av Projektet för odlad mångfald (POM). Även det ett uppskattat inslag.

Våren bjöd också på en guidad visning av konstsamlingarna på Lärarnas Huspå Stora Essingen samt, utöver årsmötet den 23 aprilmed sedvanliga förhandlingar, också en uppskattad guidad vandring på Stora Essingen.

Efter en tämligen innehållsrik vårtermin kunde vi så gå till semestervila för att därefter, i slutet av augusti ta vid där vi slutade, dvs med en guidad vandring, denna gång på LillaEssingen.Slutet av september bjöd på en guidad, och mycket uppskattad, visning på Nordiska Museét av utställningen ”Folkhemslägenheten” med ett tjugotal deltagare.

Torsdagen den 16 oktober gjorde vi om ”Brommarummet” på Församlingshemmet till enjazzklubb där gruppen ”Motvind” med sin vokalissa Lena bjöd på dansant ”örongodis”vilket avnjöts tillsammans med en trevlig buffé från Delikatessingen. Ett trettiotal medlemmar syntes vid borden och på dansgolvet och alla föreföll uppskatta arrangemanget. 

Under senhösten avslutades så vår långa journalfilmsseriepå Andrum (Lilla Essingen) med att cirka 15 medlemmar såg filmerna från åren 1967-1969och därmed hade vi på film följt 72 år i stockholms historia.

Verksamhetsåret avslutades i början av december månad med Föreningens traditionellaadventskaffe till vilket vi fick ett mycket intressant föredrag av vår medlem Krister Karlmark och då på tvenne teman, en barndom på Stora Essingen liksom hågkomster från ett sjömansliv på durken (dvs i maskin) i kolfyrade lastbåtar.

Genomgående har Föreningen, under 2014 som under tidigare år, försökt att omge arrangemangen med litet ”plusvärde” i form av, huvudsakligen, kostnadsfri dryck och förtäring, något vi upplevt varit mycket uppskattat.

 

Från Arbetsgruppen för ny upplaga av Lillanbokenkommer det följande gällande det gångna året;

Vårt förarbete med en ny upplaga började i arbetsgruppen inför vårt årsmöte 23 april 2014.

Vi diskuterades då bl a upphovsrätter, textrubriker, design, texttyp, offerter och sponsring.

Gruppen började sitt arbete efter årsmötet där vi presenterade riktlinjerna för att ge ut en reviderad, kompletterad och starkt utökad upplaga av Lillanboken. Förslaget gillades stort av årsmötet och vi tog till oss tankar om dess innehåll och utförande.

Arbetsgruppen består av Claes-Göran Borg, Jahn Charleville och John-Olov Sidén. Texterna framställs i huvudsak av arbetsgruppen men även enskilda personer och enstaka skrivargrupper är inblandade.

Vi har under 2014 haft fyra möten med minnesanteckningar. En viktig fråga är tillståndsfrågan, beträffande både text och foton. Vi har alla tre deltagit i ett Seminarium i upphovsrätt, arrangerat av Stockholms läns hembygdsförbund i november 2014.

Den nya bokens innehåll bygger dels på återanvänd text i gamla Lillanboken – delvis kompletterad/ändrad med fakta efter förra upplagan 1996. Vidare texter från vår hemsida – även där bearbetade och kompletterade texter. Slutligen helt nya kapitel i en rad ämnen. Gruppen arbetar oförtutet vidare och arbetet går starkt framåt – en del kapitel är nästan helt färdigt (foton återstår) – andra på god väg. Text och layoutmässigt har vi Storanboken som förebild. När texterna löpande blir färdiga kommer således val/sökande av foton och illustrationer in i bilden. Nya kapitel har även tillkommit under arbetets gång.

För att få ett begrepp om hur ett bokuppslag kan komma att se ut i sitt nya utförande har exempel framställts.

Vi har ännu inte beslutat om deadline för vårt arbete.

 

Kultur- och miljöutskottet har haft fem möten under året och fortsatt de konstruktiva kontakterna med kommunens förvaltningar. Utskottets medborgarförslag om förbättrade informationsskyltar på Storanfick ett positivt mottagande av stadsdelsnämnden och överfördes till Trafikkontoret där det dock ”glömdes bort”. Efter påstötningar har ärendet nu åter aktiverats och nya skyltar ska komma upp som visar till idrottsplatsen och Oxhålsbadet. Även vårt medborgarförslag om gångväg över gräsmattan på Essingetorgetfick ett positivt mottagande av stadsdelsnämnden, men det förefaller som om det saknas medel i närtid för att genomföra större åtgärder. Efter påpekande från utskottet har ett raserat staket reparerats framför stupet uppe på Kungsklippan.

Utskottet ansvarade också för föreningens skrivelsemed synpunkter på Stadsbyggnadskontorets samrådsförslag till ny detaljplan för Primusområdet. Planen bearbetas nu på Stadsbyggnadskontoret med hänsyn till inkomna synpunkter och stadens nya politiska majoritets önskemål. Man räknar med att lägga fram ett så kallat utställningsförslag under hösten 2015.

Slutligen har utskottet aktivt stöttat den mycket populära Julmarknaden på Storan, som för andra året arrangerades av Delikatessingen. Utskottet deltog också på Julmarknaden, spred information om föreningen och sålde ett femtontal böcker

 

Föreningens ekonomi är fortfarande mycket god med tillgångar vid årsskiftet om drygt 200 000 kronor. Utgifter och intäkter under 2014 var båda runt 38 000 kronor och nettoresultatet -100 kronor. Av intäkterna kom 21 000 kronor från bokförsäljningen vilket var 9 000 kronor mindre än föregående år, något som tyder på att marknaden för våra böcker börjar bli mättad och det således bör bli ett bra tillskott med en ny Lillanbok. Antalet betalande medlemmar var 110, en ökning med 12 sedan föregående år.

 

 

Stockholm den 4 mars 2014

 

 

…………………………….. ……………………………… …………………………………..

Sören Westberg John-Olov Sidén Claes-Göran Borg

 

 

…………………………….. ………………………………. ……………………………………

Kjell-Åke Karlsson Lars Wyke Sonja Levander

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:36:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:36:57) Kontakta föreningen