Verksamhetsberättelse 2017


 

Verksamhetsberättelse för 2017

 

Styrelse

Styrelsen har efter årsmötet 3 april 2017 haft följande sammansättning:

 • Claes-Göran Borg, ordförande

 • Jahn Charleville

 • Björn Fjæstad, protokollssekreterare

 • Eva Gren

 • Sonja Levander

 • John-Olov Sidén, webbansvarig

 • Pär Åström, kassör

 • Annette Blomberg har varit adjungerad till styrelsen för att hjälpa till med introduk-tionen av Facebooksidan

Styrelsen har under 2017 haft 8 protokollförda styrelsemöten varav ett per capsulam. 

Medlemmar

Föreningen hade vid årsskiftet 2017/18 164 registrerade medlemmar, varav 131 betalande för 2017.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortfarande mycket god med tillgångar vid årsskiftet om drygt 217 000 kronor. Intäkterna från bokförsäljningen var 9 000 kronor och medlemsavgifterna drygt 15 000 kronor. För att arrangera Kulturveckan fick vi 30 000 kronor i bidrag från stadsdelsförvaltningen. Intäkterna var totalt drygt 55 000 kronor och utgifterna knappt 41 000. Resultatet blev ett överskott på 12 000 kronor efter avskrivningar. 

Arrangemang

Vårterminen 2017 inleddes 16 februari med en välbesökt visning av barnrikehuset på Stickelbergsvägen. Vi fick en intressant föreläsning om barnrikehusens historia och många av oss kunde känna igen sig i den välbevarade lägenheten från slutet 1930-talet, mycket lik hur det då såg ut i många hem på våra öar.

Föreningens årsmöte avhölls 3 april i Brommarummet med sedvanliga förhandlingar. Mötet leddes av Birgitta Biesheuvel, som efter de formella förhandlingarna berättade om verksamheten i vår systerförening i Hägersten söder om Essingesundet.

Årets medlemsmiddag avnjöts 18 maj på den fina, lilla kvartersrestaurangen på Essinge Brogata, Rianns Krog, som vi fyllde till sista platsen.

Vårens aktiviteter avslutades 1 juni med en Storanvandring med John-Olov Sidén som kunnig guide. Nära 30 personer hade lockats till vandringen genom gratisannonsering i lokalpressen och den uppmärksammades stort och i mycket positiva ordalag av DN-journalisten Lars Epstein på hans blogg.

4–10 september genomförde vi Essingeöarnas Kulturvecka – se nedan. Men därefter tog vi det lite lugnare under resten av hösten.

Det fortsatta höstprogrammet inleddes 23 september med en båttur från Skeppsbron via Hammarbyslussen till vår systerö, Lindholmen söder om Storan. Det var Stiftelsen Skärgårdsbåten som genom förmedling av Pär Åström inbjöd till en tur med det ångdrivna kulturfartyget Djurgården 3 till ön med välbevarade sommarhus från 1880-talet – inte olik hur det såg ut på Lillan vid sekelskiftet.

Tyvärr blev det ingen julmarknad 2017 då Lena Benjaminsson – mottagare av det första Essingepriset 2016 och tidigare ägare av Detaljerian som arrangerat marknaden – nu har sålt affären.

Höstens program avslutades 5 december med ett välbesökt, traditionellt adventskaffe i Brommarummet.

Essingeöarnas Kulturvecka 3–10 september 

Under 2017 var Kulturveckan föreningens fokus för arrangemang. På initiativ av Sonja Levander genomfördes Essingeöarnas Kulturvecka3–10 september och föreningen engagerade sig som huvudansvarig för att skapa detta som ett årligt arrangemang. Avsikten är att stärka kulturintresset, hembygdskänslan och sammanhållningen på våra öar genom att under en veckalyfta fram kulturen samt olika föreningar och företagare som är verksamma på Essingeöarna 

I en ledningsgrupp samverkade vi med parkleken Vängåvan och det nybildade nätverket ”Verksamma på Essingeöarna”. Ett stort tack till Sofia Lisiderius Gustavii, Yrsa Sandelin och Lena Benjaminsson. Vi fick också finansiellt stöd med 30 000 kronor från Kungsholmens stadsdelsnämnd för marknadsföring och för att ta fram en utställning med historiska foton från Lilla Essingen.

Vi fick till stånd ett omfattande, variationsrikt och imponerande kulturprogram. Vängåvan arrangerade en välbesökt och mycket uppskattad parkfest och Lilla Essinge båtklubb likaledes uppskattade båtturer runt Lilla Essingen. Ett stort tack till alla arrangörer och andra som bidragit till helheten. För detaljer om programmet se det bifogade veckoprogrammet.

Samarbeten med förbund och närliggande föreningar

Tre representanter från föreningen deltog i länsförbundets årsmöte och ordföranden också i höstens ordförandeträff. Flera medlemmar deltog i ett seminarium om att utveckla kontakten med yngre generationer ”Bro mellan generationerna”, liksom i ett seminarium om Stockholms nya Översiktsplan samt i flera andra arrangemang genom länsförbundet. Vi har vidareutvecklat vårt samarbete med Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening och har erbjudit varandras medlemmar att – i mån av plats – delta i våra respektive arrangemang.

Essingepriset

I år har inget Essingepris delats ut.

Kontakter med kommunen

Under året har vi haft många kontakter med kommunen (stadsdelsnämnden/förvaltningen och trafikkontoret):

 • Ännu ett förslag från Essingeöarnas Hembygdsförening har nu blivit verklighet. Stockholms stad har nämligen planterat två stora fina häggar i de trista stenomgärdade grusgropar som tills nyligen fanns på ömse sidor om gathörnet vid Pizzeria Carpaccio, Essingetorget.

 • För ett år sedan lade vi ett annat Medborgarförslag som genomfördes av staden, nämligen att placera ett lågt järnräcke runt gräsmattan söder om Essingegrillen, också vid Essingetorget. Det har lett till att den varje sommar återkommande lervällingen numera har förvandlats till en fin gräsmatta.

 • Ytterligare ett gammalt Medborgarförslag från föreningen som nu äntligen har genomförts är förbättrad vägskyltning för bilister som inte riktigt vet hur de tar sig tillbaka till E4 eller hittar riktningen mot stadens centrum.

 • Ett fjärde förslag – där dock ännu inget skett – gäller trafikmiljön vid busshållplats Broparken och vägkorsningen Badstrandsvägen/Essingeringen på Stora Essingen. Hembygdsföreningen föreslog i juni 2017 specifikt angivna åtgärder för att höja säkerheten för fotgängare. Redan i maj 2013 skrev Essingeöarnas Hembygdsförening till Trafikkontoret för att dra dess uppmärksamhet till den farliga trafiksituationen på platsen. Vi efterfrågade en ”mycket radikal lösning” av problemet, och framhöll att ”risken för olyckor redan nu är så stor att någon form av mellanlösning, t.ex. trottoarbreddning, måste till för att inte fler och allvarligare olyckor ska inträffa.” Men inget skedde, och det ledde till en tragisk dödsolycka i juni 2017. Här har staden under hösten 2017 meddelat att ett projekt för att ”se över platsen” pågår. Vi får hoppas att det verkligen innebär konkreta åtgärder inom kort.

 • På Lilla Essingen har Hembygdsföreningen föreslagit ändringar i trafikmiljön vid busshållplatsen Primusgatan i syfte att höja säkerheten. Här korsar många fotgängare gatan åt båda håll. Bilar passerar i hög fart, långt över hastighetsgränsen 40 km/h. Gångtrafiken över Gamla Essinge Broväg kommer dessutom att öka när det nya området på Lilla Essingen byggs. Det finns en trappa med nedgång på norra sidan men den används sällan, då den uppfattas som en omväg. Dessutom – och viktigare – går den inte att använda med barnvagn eller rullstol. Det finns i dag ingen refug eller trafikljus på platsen, inte ens ett målat övergångsställe. Staden har under hösten 2017 svarat att man ”kommer att se över eventuella åtgärder på platsen”. Även här behövs verkligen något göras innan en allvarlig olycka inträffar.

 • I ett medborgarförslag föreslog vi att planen vid Luxparkens sydvästra hörn på Lilla Essingen skulle ges namnet Hans Werthéns plan (speciellt som Werthén dagligen sneddade över planen då han var vd på Electrolux).Namnberedningen avslog dock vårt förslag med hänvisning till risken för sammanblandning med den gatstump i Kista som heter Hans Werthéns gata.

 • Föreningen har också lämnat in synpunkter på den föreslagna detaljplanen över Primusområdet på Lilla Essingen liksom på det muddringsprogram som förbereds där.

 • Slutligen har föreningen tillsammans med berörda bostadsrättsföreningar lämnat synpunkter på stadsbyggnadskontorets ”Start-PM” avseende bostadsbebyggelse i Eknäsparken och kontorshusområdet på norra Stora Essingen.

Nya Lillanboken

Redaktionsgruppen (John-Olov Sidén, Jahn Charleville och Claes-Göran Borg) arbetar oförtrutet vidare med den nya, starkt utvidgade Lillanboken. Under året har gruppen haft regelbundna möten, redaktionellt bearbetat texterna och tagit fram foton, gamla kartor och andra illustrationer. Boken kommer att bli på drygt 300 A4-sidor med upp mot 400 illustrationer.

Lagerlokal

För två år sedan blev vi uppsagda från vårt lager som vi hyrt genom Spelbutiken på Stora Essingen. Vi har ännu inte hittat någon lämplig ny lagerlokal, men genom mycket vänligt tillmötesgående av Dorita Wahlgren har större delen av boklagret kunnat inrymmas i hennes garage. Resterande delar har fått plats i ordförandens garage.

Webbsida och Facebooksida

Vår innehållsrika webbsida, www.essingen.nu, uppdateras löpande av vår webbansvarige, John-Olov Sidén. I slutet av 2016 sjösatte vi sedan en öppen Facebooksida,www.facebook.com/essingeoarnashembygdsforening, för att undersöka nya vägar att nå ut med information, skapa dialog och nå potentiella medlemmar. Claes-Göran Borg och Annette Blomberg ansvarar för sidan. Facebooksidan utvecklades positivt under 2017 och var speciellt ett mycket värdefullt hjälpmedel i kontakter och marknadsföring av Kulturveckan. Facebooksidan har nu 280 följare.

 

Stockholm den 27 februari 2018

 

 

__________________ ___________________ ___________________

Claes-Göran Borg Jahn Charleville Björn Fjæstad

 

 

__________________ ___________________ ___________________

Eva Gren Sonja Levander John-Olov Sidén

 

 

_________________

Pär Åström

 

 

 

 

 

Bilaga: Essingeöarnas Kulturveckas veckoprogram

Söndag 3 september

Kl 14–18 Parkfest(Vängåvan Stora Essingen):musik, kören Parkören, orientalisk dans med Raks Al Jasmine, tipspromenad, gamla lekar, trekamp, korvgrillning, prova på cirkus med Gabi och Malkolm, gatuteater och loppis

Kl 15–19 Vernissage Konstutställning på Ateljé 13, Essingestråket 13, med Lara Simonof, Tania Margolin och Roger Persson

Kl 20–21: Prova-på Yoga, Vängåvan. Begränsat antal. Förhandsanmälan [email protected]
mobil: 070 6440 436

Måndag 4 september

Kl 07–08: Prova-på: Funktionell morgonträningmed Johan Möller i Luxparken 

Kl 12Jazzlunch (Essinge kyrka)Happy Old Highlanders & Deri Rowlands, lätt lunch för 60 kronor

Kl 18–19.30 Kultur- och naturvandring på Stora Essingenmed John-Olov Sidén från Hembygdsföreningen och My Peensalu från Parkmiljöavdelningen. Samling på Essingetorget.

Kl 19 Orkestern Smilbandet har öppet reppå Biblioteket, Stora Essingen

Tisdag 5 september

Kl 12–17 Essingekonstnären Roger Persson ställer utverket ”57” i Broparken, (också 6-10/9).

Kl 16–19 Utställning i Andrum, Strålgatan 3 med historiska foton från Lilla Essingenoch målningar i akryl och olja av Christine Stenberg och Viveca Berg. Också ”Utsikt från Lilla Essingen – 8 foton tagna från samma fönster under olika årstider och väder.” Fotograf Rebecca Stadener (också 6-9/9).

Kl 16–18 Konstutställning på Ateljé 13(se ovan).

Kl 18–19.30 Konstvisning i Lärarnas hus, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen. Här finns en av Sveriges mer betydande samlingar av främst svensk 1900-talskonst.Förhandsanmälan är obligatorisk. 
Anmäl till Hembygdsföreningens sekreterare: epost [email protected]eller SMS 0705370205.Visningarna är öppna endast för medlemmar i Essingeöarnas Hembygdsförening. Den som inte är medlem kan lösa medlemskap på plats. Det kostar 120 kr per hushåll.

Kl 19– Poesiläsarkväll på Delikatessingen. Kom och läs upp dina egna eller andras dikter eller kom och lyssna! Fri entré, te & scones till försäljning

Onsdag 6 september

Kl 17–21 Vernissage kl 18 Joline Klinga fotoutställningen ”Oskuldens flykt” längsLilla Essingensnorra strandpromenad under Essingeleden. (även torsd–fredag kl 17-21 och lörd–söndag kl 12–17)

Kl 18–20 Skolan förr, nu, i morgon.Essingeskolans matsal. Estraddiskussion med gamla och nya elever och lärare.

Torsdag 7 september

Kl 07–08 Prova-på: Funktionell morgonträningmed Johan Möller i Luxparken

Kl 18–19.30 Konstvisning i Lärarnas hus, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen (se vidare tisdag)

Kl 18–19.30 Kultur- och naturvandring på Lilla Essingenmed John-Olov Sidén och Sonja Levander från Hembygdsföreningen. Samling vid Mariebergsbrons landfäste på Lillan.

Kl 20–21.30 Prova på körsångVängåvans kör Parkören inbjuder blivande sångare.

Fredag 8 september

Kl 13–15 Filtmässan i Luxparken. Konstnärer från Inutis ateljéer kommer att delta i ett kulturevenemang som heter Filtmässa 2017. Allsköns kulturuttryck utlovas. www.inuti.se

Kl 17.30–19 Prova-på Klassisk Karate. Essinge Dojo inbjuder alla från 6 år. Idrottshallen Essinge skola.
Se vidare www.essingedojo.seKl 18–21 Lilla Essingenshistoria i ord och bild. Musik och sång. John-Olov Sidén berättar, Jörgen & Vänner och Killgren & Hjelm sjunger och spelar. Andrum, Strålgatan 3

Kl 19–20.30 Enmansteater ”Dr Glas”i egen tolkning av Odd Lindell och med violinsolon mellan partierna, Essingesalen vid Essinge kyrka.

Kl 20 Essinge IK–Cassi FF seriematch i fotboll, herrar på Essinge IP

Kl 20 Jörgen & Vänner sjungerpå Rosa Drömmar, Essinge Brogata 5

Lördag 9 september

Kl 11–16.30 Bokbord på Andrum, Strålgatan 3

Kl 16–18 Konstutställning på Ateljé 13, finissage (se ovan)

Kl 11–16 Strandfest Västra Primusparken. Åk båt runt öarna med Lilla Essinge Båtklubb, segeltävling på Essingefjärden, skateboardskola med Ants kl 13-15, korvgrillning, Lilla Essingeodlarna berättar och bjuder på smakprov. ICA Essingen finns på plats och bjuder på fika.

Söndag 10 september

Kl 09.30– Essinge IK arrangerar Fotbollsskola för Knattar (6 år) och matcher för ungdomslagen på Essinge IP Caféet öppet (se deras webbsida för detaljer).

Kl 11–15 Bibliotekets Vänner bjuder på kaffepå det söndagsöppna Essingebiblioteket 

Kl 18: Essinge IK–Vasalund IF, seriematch i fotboll, damerpå Essinge IP.

Kl 18 Kulturvecka avslutas pampigt med körkonsert i Essinge Kyrka. Collegium Musicum från Polen gästar Essinges egen Kammarkör

 

Affär, mat, restaurang & café – 
erbjudanden under Kulturveckan

ESSINGEÖARNAS FOTOGRAFER Fotoutställningen ”Ett ögonblick med Essingeöarnas fotografer” på Delikatessingen

DELIKATESSINGEN, Stora Essingen: 10% på butiksvaror.

DETALJERIAN, Stora Essingen: 10% på butiksvaror. 

SALONG KASSARStora Essingen: 10% på hårvårdsprodukter. 

ESSINGE HUDVÅRDStora Essingen: 10% på hudvårdsprodukter.

BROAPOTEKETEssinge Brogata 8 Välkommen till BroApoteket ditt kvartersapotek på Lilla Essingen, just nu har vi bra erbjudanden på både stödstrumpor och solskyddsprodukter 25% rabatt.

MERVI GULDSMEDStora Essingen.25% på alla stencollier och stenarmband, lär ut smyckevård. Extra söndagsöppet 3/9 kl 11–15

RIANNS KROG Essinge Brogata 5;3 Smørrebrød för 250 kr/person (ord. pris 455 kr)
1. Essingebroare 2. Frasig Fisk 3. Parisare
Bordsbokning:www.rianns.se

LUX DAG FÖR DAG Primusgatan 116: 15% på notan tisdag-fredag, gäller vid förhandsbokning av bord

SUSHI NOW Stora Essingen, Dagens4, 11 bitar för 85 kr (ordinarie pris 90 kr)

THELOFT, en månads fri hyra på kontorshotellet TheLoft (värde 3500 kr) – se vidare www.theloft.se

ESSINGE IK FOTBOLL Provträna med Essinge IK. Kontakta rätt lagledare påhttps://www.laget.se/essinge_ik 

 

 

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:12:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:23:04) Kontakta föreningen