Primus 2022-


Bostäder och lokaler i Primusområdet Lilla Essingen

Staden växer. I Primusområdet, del av Ulvsunda 1:1, på Lilla Essingen pågår ett arbete med detaljplan för att möjliggöra cirka 600 nya bostäder och lokaler för publikt ändamål. Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Stockholms översiktsplan att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten. Detaljplanen för Primus 1 vann laga kraft 29 juni 2018. Staden planerar att påbörja markarbeten under augusti 2022.

Stadens arbeten med att bygga allmän platsmark startar i augusti 2022
Stockholms stad planerar att påbörja sina arbeten under augusti 2022. Staden förbereder marken inför framtida bostäder och bygger upp den grundläggande infrastrukturen, som gator och ledningar för vatten, avlopp etc.
Arbetena innebär att hela området väster om Primusgatan stängs av för allmänheten. Av säkerhetsskäl kommer även strandpromenaden att stängas av och gående hänvisas till Primusgatan för att passera mellan södra delen och norra delen av strandpromenaden.
Det innebär också att hundrastgården stängs och rivs. En tillfällig hundrastgård kommer att anläggas öster om Essingeleden, preliminärt klart till slutet på september 2022. Hela Primusområdet kommer vara avstängt de närmaste åren.

Under tiden augusti 2022-2025 kommer staden ha en markentreprenad för arbetsgator, parker och ledningar samt en entreprenad för utfyllnad av viken, som blir mark för hus 12-14 med mera. Finplanering med utplacering av bänkar, plantering av grönska med mera längs gator och i parker kommer preliminärt att ske under åren 2023-27.
En allmän brygga och hamnanläggning med klubbhus till Lilla Essinge och Lux båtklubbar anläggas under våren 2023.

Image

bild: Sweco (på datorn klicka på bilden för förstoring eller på mobilen för två fingrar på skärmen och sära dem för förstoring)

Peab Bostad AB planerar att bygga cirka 390 lägenheter som upplåts som bostadsrätter. De ska även bygga en förskola och lokaler i bottenvåningarna (Peabs produktion omfattar hus 3, 11 och 10 samt hus 2, 7-9 på situationsplanen ovan). Bolaget planerar byggstart av garage under 2023. Byggstart bostäder (i hus 3, 11 och 10) planeras till slutet 2023.

Patriam AB planerar för cirka 65 lägenheter som upplåts som bostadsrätter (i hus 4 och 6 på situationsplanen ovan). Byggstart planeras till hösten 2023.

Svenska Bostäder planerar uppföra cirka 210 hyresrätter (i hus 1 på situationsplanen ovan). Byggstart planeras till 2025.

Wästbygg Projektutveckling AB planerar att bygga cirka 90 lägenheter, som upplåts som bostadsrätter (i hus 5, 12-14 på situationsplanen ovan). Byggstart planeras till 2025.

För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan. Ett nytt promenadstråk vid vattnet gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön. Kvarteren formar sig i en solfjäderform med tydliga siktlinjer och stråk ned mot parkerna och vattnet. Mot Essingeleden placeras områdets högsta och mest slutna byggnader. Dessa fungerar som skärmbyggnader och ger förutsättningar för en bra ljudmiljö för byggnaderna och miljön innanför.

Före detta Primushamnen fylls igen för att ge plats till dels nya bostäder och dels för att skapa välbehövlig parkmark vid vattnet. Parkering ordnas i garage.
En sammanhängande park och ett tillgängligt promenadstråk vid vattnet bidrar till stadsdelens rekreationsintressen. Kontakten med vattnet utvecklas och parkytorna får fler funktioner med sittplatser, planteringar, bryggor, ny badstrand och lekplats.
Båtklubbsverksamheten som redan finns bredvid Östra Primusparken utvidgas med fler flytbryggor och nytt klubbhus för Lilla Essinge båtklubb ges plats i ny byggnad i norr och blir som en slags samlingspunkt för båtlivet vid planområdet. Vinteruppläggning av klubbens båtar anordnas inom Ulvsundavikens varvsförening.

Stockholms stad Projekt /Bostäder och lokaler i Primusområdet,  mars 2022

 

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2022-03-28 19:38:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2022-04-02 14:32:40) Kontakta föreningen