Essingeöarnas Hembygdsförening

Stadgar

Stadgar för Essingeöarnas Hembygdsförening

Fastställda 1984-04-03

§ 1 Ändamål

Föreningens ändamål är att värna om Essingeöarnas minnen och miljö och att föra dessa värden vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom

att hos invånarna på Essingeöarna främja känslan för Stora och Lilla Essingen som hembygd och som en del av Stockholm med egna minnen och traditioner;

att aktivt medverka vid vård och bevarande av Essingeöarnas miljö och egenart;

att dokumentera öarnas historia med avseende på bebyggelse, industriell och annan verksamhet, kommunikationer, föreningsliv och andra områden med anknytning till stadsdelarnas utveckling och invånare;

att samarbeta med kommunala organ, Essinge församling, Essinge Föreningsråd och på öarna verksamma föreningar, företag och institutioner;

att organisera sammankomster, kurser, studier och andra aktiviteter inom ramen för föreningens stadgar och för medlemmarnas trivsel och trevnad;

att vara ansluten till regionalt hembygdsförbund och genom erfarenhetsutbyte samarbeta med andra närliggande lokala hembygdsföreningar.

§ 2 Medlemskap och avgifter

Medlem av föreningen blir den, som erlägger av årsmötet fastställd avgift.
På öarna verksam förening eller sammanslutning kan som juridisk person enligt beslut av årsmötet erhålla medlemskap. Juridisk person erlägga avgift, som fastställs av årsmöte.
Person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningen ändamål, kan av styrelsen kallas till hedersledamot.

§ 3 Organisation

Föreningen verksamhet utövas av dess medlemmar genom
– föreningsmöten, varav ett årsmöte;
– styrelse.

§ 4 Föreningsmöten

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller efter särskilt beslut av styrelsen. Årsmötet hålles före april månads utgång på en tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före mötet. Varje medlem äger vid föreningsmöte en röst.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

3. Val av två justeringsmän.

4. Styrelsens berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning.

5. Revisorernas berättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av
– ordförande för kommande verksamhetsår
– styrelseledamöter för en tid av två år i ett sådant antal att styrelsen uppfyller vad som stipuleras i stadgarna under § 5, Styrelse
– två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
– två ombud och en suppleant till regionalt hembygdsförbund
– tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.

8. Fastställande av årsavgifter.

9. Behandling av styrelsens förslag.

10. Behandling av motioner, som inkommit till styrelsen minst två veckor före årsmötet.

§ 5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra till åtta övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen åligger

att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer;

att förbereda förenings möten och verkställa dess beslut;

att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden;

att inom två månader från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper;

att till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet;

att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

§ 6 Räkenskapsår och verksamhetsår

Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid årsmöte, varvid förslag om ändring skall ha kungjorts i samband med kallelsen. För ändring fordras tvåtredjedels majoritet.

§ 8 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av tvåtredjedels majoritet.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.