Årtal i öns historia


Några årtal i Lilla Essingens historia.

1650 Lilonius, avhandling om Uppland (tryckt i Dorpat). Författaren meddelar att ”Hässingarna” sommartid besöks av ungdom från Stockholm för lekar och idrottsövningar samt att man rodde från Stadsholmen.

1760 Den gamla namnformen Äsingen har övergått till Hessingen. Antyder att rospiggsdialekten har vunnit insteg i Stockholm.

1786 Coldinu-orden mottog ”fästningen” Nya Chartago (i Montebellogatans förlängning till höger om brofästet för nuvarande Mariebergsbron) av vinskänken på Källaren Pelikan vid Brunnsbacken på Söder, herr J G Bleumorier.

1797 Den 19 april avträddes fästningen Nya Chartago till ägaren av Ulvsunda och Lilla Essingen. Kommendanten beviljades fritt avtåg med manskap och tio kanoner.

1828 ”Lillan” inköptes av glasmästare Safverberg för 4 000 riksdaler.

1844 Gustaf Thomee publicerar ”Skizzer ur Stockholms livet” vari omtalades utfärder med roddbåtar till ”Lillan”.

1845 Tidningsmannen och författaren Pehr Adam Wallmark besökte essingeöarna under ”en resa på Mälaren” och berättar livfullt om ”Lillan” som ”numera ej är ett ställe som resande bör fara förbi med likgiltighet.” Det är för en stor del av Stockholms invånare vad Djurgården var på Bellmans tid, säger författaren.

1845 Bromma och därmed essingeöarna fick sin egen kyrkoherde.

1850 Skeppsbyggmästare, ingenjör Johan Fredrik Andersson anlade ett varv på ”Lillön”, där den ”snällseglande” (snabbseglande) skonerten ”Sverige” byggdes. Skeppet deltog i en kappsegling vid den engelska ön Isle of Wight 1852, men blev besegrad av ”America”.

1863 Riksdagsmannen, majoren mm. Claes Adelsköld och majoren vid flottans tekniska kår B Jonzon var ledamöter i den s k Skeppholmskommittén. De föreslog att slussen vid Karl XIV Johans torg skulle flyttas till södra Essingesundet för att därigenom skapa en inre hamn av Riddarfjärden. Den s k Essingedammen aktualiserades av Adelsköld i samband med diskussionen om var sammanbindningsbanan skulle förläggas. Adelsköld ansåg att järnvägen borde passera essingesunden över höga viadukter och anslutas till norra stambanan vid Karlberg.

1863-1939 Ångbåtstrafik från Stockholm till Lilla och Stora Essingen.

1869 Stadskassören Claes Montelius lät bygga Claestorp vid överfarten till ”Lillan” från Kungsholmen. (Ett äldre torp lär ha funnits på samma plats). Vid Claestorp ombesörjde en linfärja trafiken till ”Lillan” och det berättas att beväringarna från Marieberg gärna tog sig en tur med färjan. Vykort finns från omkring 1900.
Frans W Lindqvist vid Separator fick patent på tillverkning av ett fotogenkök. Lindqvist fick kontakt med J V Svensson och de bildade tillsammans ett bolag för exploatering av uppfinningen, som fick namnet Primus. B A Hjort fick hand om försäljningen.

1901-1906 Under de år då konstnären Olof Arborelius var professor vid Konstakademien förlade han sin undervisning ”under öppen himmel” till ”Lillan”. Undervisningen bedrevs främst under september månad då sommargästerna hade återvänt till staden. Förhållandet till de bofasta essingeborna var mycket gott och många målningar från ”Lillön” påminner om denna ”Landskapskola”.

1904 Avled Hugo Mattsson, som under många år varit ägare till ”Lillan”. Arvingarna påbörjade exploatering av ön.

1907 Invigdes bro (av armerad betong, vilket var en nyhet i Sverige) mellan Kungsholmen och ”Lillan”.

1907 Fabriksanläggning för tillverkning av Primuskök färdig.

1908 AB Lux invigde ny fabrik för fotogenglödlampor (med glödstrumpa). En glödlampa ingick i AB Lux och även i Elektrolux varumärke.

1909 Ångfartygen ”Angantyr” och ”Valkyrian” anskaffas av Stockholms Ångslups AB för trafik på ”Essinge Ringlinje”.

1917 Överståthållareämbetet gav sitt tillstånd att en för gångtrafik avsedd flottbro fick öppnas mellan Lilla och Stora Essingen. Bron invigdes av stadsfullmäktiges ordförande Knut Tengdahl.

1926 Lilla Essingens båtklubb bildades.

1928 Invigdes järnbro mellan Lilla och Stora Essingen. Uppförd till en kostnad av 750 000 kronor.

1932 Fästningen ”Nya Chartagho” revs för att ge plats för en ny byggnad, som dock aldrig uppfördes.

1934 Lux båtklubb bildas.

1934 Essinge båtklubb bildas.

1936 Lilla Essingebron invigdes. Sedemera omdöpt till Mariebergsbron.

1938 Den 1 november fick ”Lillan” eget postkontor.

1948 Den 24 november störtar en trådbuss ner i sundet mellan Lilla och Stora Essingen efter en kollision med lastbil. Elva personer omkommer, en räddas. Klockringning i stadens kyrkor med anledning av den svåra olyckan.

1954 Primus AB upplöstes och gick upp i BAHCO AB (B A Hjort och CO). Tillverkningen på ”Lillan” överförs till Enköping.

1956 Tillverkningen av Primuskök upphörde vid Primus-fabriken.

1966 Essingeleden invigs under ståtliga former. Parad av tvåvåningsbussar och dagsfyrverkeri. Essingeleden har en längd av 5 km, 6 filer och en normalbredd av 29 meter. Bron över Gröndalssundet är 32 meter ovanför vattenytan. Kostnaden – ca 260 Mkr – är väsentligen finansierad genom bilskattemedel.

1969 Den 3 maj öppnar Strömma kanal-bolaget åter båttrafiken Stockholm – Drottningholm med angörande av bl a ”Lillan”.

1983 Essingeöarnas Hembygdsförening bildas den 15 september. Grundare Arvid Åhlin.

Källa: Arvid Åhlins ”krönika – kronologi”

 

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2012-02-29 16:19:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Essingeöarnas Hembygdsförening (2020-09-16 16:00:47) Kontakta föreningen