Essingeöarnas Hembygdsförening

Strandstråket 2013-02

Synpunkter på programförslaget ”Stora Essingens strandstråk”.

10 februari 2013

Programmet i stort.

Essingeöarnas Hembygdsförenings miljöutskott välkomnar programförslaget, som vi anser är utmärkt och mycket väl tar till vara de förbättringsmöjligheter och önskemål från öborna som framkommit under programarbetet och vid samrådstillfällen. Se t ex vår tidigare skrivelse till stadsdelsförvaltningen 29 oktober 2012.

Programförslaget är dessutom mycket tydligt, trevligt och illustrativt presenterat.

Vi ser därför fram mot ett snabbt beslut i stadsdelsnämnden så att de föreslagna åtgärderna kan inledas under 2013 och hoppas att tillräckliga medel kan avsättas så att programmet kan genomföras i sin helhet såsom skisserat.

Nedan redovisas några kommentarer och förslag till kompletteringar på programmets olika huvuddelar.

Skyltning, belysning och tillgänglighet.
Förslaget om belysning på strandstigen väster om Gröndalsbron tycker vi är bra.  Vi hoppas därvid att ägoförhållandena nedanför Snipkroken inte hindrar en bra lösning . Önskemål finns om att även övriga idag obelysta delar av strandstigen skulle få belysning. Av förvaltningens svar (15 januari) på medborgarförslag om detta förstår vi att detta är svårt/dyrt på de delar som går på bryggor längs vattnet. Däremot borde det korta avsnittet under Alviksbron kunna få belysning.

Vi tycker också att det är utmärkt att trappor rustas upp/kompletteras såsom föreslås. En detalj som blivit speciellt tydlig denna vinter är den svallis som bildas på bryggan norr om båtklubben vid Broparken. Svallisen hindrar tidvis passage på grund av halkrisken (annat än möjligen krypande). Detta borde kunna åtgärdas genom att vattnet längs bergssidan avleds innan det når bryggan.

Det är mycket bra att strandpromenaden tydliggörs och skyltas. Idag möter vi ofta vandrare som undrar hur man fortsätter. Stora Essingen blir därmed mer tillgänglig och välkomnande för besökare. Det är ön värd. En möjlighet, som kan undersökas, är att också skylta trappan ner mot Värdshusbryggan (mellan Stenkullavägen 21 och 23) som alternativväg. Därigenom skulle det fina området vid Värdshusbryggan bli en del av strandstråket och inte bara en återvändsgränd.

Broparken.
Den föreslagna upprustningen av Broparken låter spännande. Vi anser också att – såsom föreslås – parken ska utvecklas stegvis så att man kan få erfarenhet av hur användningen utvecklas och därvid eventuellt modifiera planerna.

Vi välkomnar förslaget om en inhägnad hundrastgård. Det framgår däremot inte om kopplingstvång därmed skulle införas i resten av parken, men att detta är tanken meddelades muntligen vid det senaste samrådet. Här finns säkert olika uppfattningar bland öborna men sannolikt skulle flertalet välkomna kopplingstvång då promenadstråket går rätt genom parken.

Oxhålsbadet
Förslaget är utmärkt och gör det mesta möjliga av denna välbesökta men lite svårutnyttjade plats. Vi välkomnar också tankarna att komplettera badet med bryggor utanför båtuppläggningsplaten samtidigt som vi inser att detta inte är helt enkelt.

Upprustningen av badet tycker vi därför ska prioriteras i den fortsatta planeringen.

Övrigt.
Det är utmärkt att slyröjningen längs strandstigen intensifieras. Samtidigt finns det även andra angelägna röjningsbehov. Det gäller speciellt Kungsklippan på vars sluttningar och gångvägar slyet börjar ta överhanden.

Även Essingetorget har stora behov av upprustning som skulle lyfta fram detta i grunden mycket vackra torg. Detta gäller såväl gräsytor, planteringar och gångvägar som kiosken på torget. Allra bäst vore det om man kunde få bort bussens vändslinga från torget. Med ett väl genomtänkt upprustningsprogram skulle Essingetorget kunna bli en pärla och välanvänd samlingsplats för Essingeborna. Vidarbefordra gärna denna önskan till berörd förvaltning.

Stora Essingens Hembygdsförenings Miljöutskott
Claes-Göran Borg
Essingekroken 3, 112 65 Stockholm
Tel:  070 694 80 07, e-post:  [email protected]