Essingeöarnas Hembygdsförening

Primusparken 2014-08

Stockholm 2014-08-17

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Angående Detaljplan för Primus 1mm i stadsdelen Lilla Essingen

S-Dp 2006-05021

Essingeöarnas Hembygdsförening har som uppgift bl a att aktivt medverka vid vård och bevarande av Essingeöarnas miljö och egenart och vill härmed anföra följande synpunkter på den föreslagna detaljplanen.

Föreningen har tidigare i samband med planer på bebyggelse i Primusparken framfört kritiska synpunkter på den miljöpåverkan som en bebyggelse skulle innebära med ökad bullernivå i de befintliga bostadsområdena och med de ökade luftföroreningar genom den” instängning” som byggande av ett s k skärmhus NV om Essingeleden skulle innebära1. Dessa synpunkter är än mer motiverade på det förslag som nu presenterats där skärmhusets förlängning i nordöstlig riktning föreslås bli högre än tidigare. Hembygdsföreningen förutsätter att beräkningar av partikelhalter och bullerökningar görs och redovisas också för angränsande fastigheter i kommande beslutsunderlag och att berörda fastighetsägare kompenseras och friskrivs från alla krav på att själva bekosta ytterligare bullerdämpande åtgärder.

Vi anser också att skärmhuset placerats väl nära den s k lokalbron. Trafikintensiteten över den bron varierar kraftigt beroende på Essingeledens trafik. Vid tät trafik på Essingeleden tätnar lokalbrons trafik drastiskt. Den är inte bara en förbindelse mellan Essingeöarna utan också avfart från Essingeleden för trafik söderifrån till Kungsholmen och tillfart till Essingeleden söderut från samma områden. Lokalbron är mycket smal och varken trottoarer eller cykelbanor uppfyller stadens normer och redan idag är olycksriskerna betydande. Speciellt med den snabbt ökande cykeltrafik som vi alla ser fram mot, ser vi det som nödvändigt att den planerade bebyggelsen inte hindrar en breddning av cykelbanorna längs lokalbron.

Essingeöarnas Hembygdsförening är också mycket tveksam till förslaget att genom utfyllnad av viken i Primusparken bereda plats för byggande i nuvarande vattenområde. Genom denna utfyllnad skulle det nuvarande ”gröna” promenadstråket med träd och häckar ersättas av en gräsyta samt en strandzon med sten och planteringar. Stor möda och omsorg måste till för att de boende på Lilla Essingen ska uppleva denna förändring som en förbättring.

Med ett tillskott om 600 lägenheter på Lilla Essingen kommer kollektivtrafiksituationen – speciellt på stomlinje 1 – att bli än mer pressad. Redan idag är situationen tidvis mycket ansträngd med ”hopklumpade” bussar, köbildning, trängsel och vantrivsel. Och än värre lär det bli om även bebyggelsen i Marieberg förtätas. Och detta förhållande går knappast att åtgärda med tätare bussturer. Ingenstans i samrådshandlingarna behandlas detta problem. Hembygdsföreningen förutsätter att SL inför kommande beslutsunderlag redogör för hur kollektivtrafiken till Essingeöarna kommer att förstärkas.

Essingeöarnas Hembygdsförening står bakom de samverkande bostadsrättsföreningarnas i tidigare remissomgång inlämnade synpunkteratt så mycket som möjligt av de nya bostädernas skall byggas på nuvarande kvarteret Primus’ mark så att parkmarken kan behållas så som den utlovats som en kompensation för den täta bebyggelsen i Luxområdet eller att ianspråktagen parkmark kompenseras med ny parkmark inom kvarteret Primus. Detta med hänsyn till att medborgarna ska kunna lita på en detaljplan upp till ca 20 år enligt lagmotiven i Plan- och bygglagen. Sista inflyttningen i Luxområdet var 2007 och parkplanen är från 2008.

Essingeöarnas Hembygdsförening

Sören Westberg
Ordförande

Lars Wyke