Essingeöarnas Hembygdsförening

Parkstråk 2012-11

Medborgarmöte om Stora Essingens parkstråk

Under hösten 2012 tar kommunen fram ett programförslag kring Stora Essingens parkstråk. För att kunna bidra med välunderbyggda synpunkter har Essingeöarnas Hembygdsförenings Miljö- och kulturutskott inbjudit öborna till ett informations- och diskussionsmöte på Stora Essingens Bibliotek. Närmare 30 öbor kom till mötet. My Peensalu, landskapsarkitekt vid Parkmiljöavdelningen, Norra Innerstaden inledde med en kort presentation av stadens tankar kring upprustningen av parkstråken och svarade därefter på frågor från församlingen.

De synpunkter som framfördes framgår av bifogade minnesanteckningar. De högst prioriterade åtgärderna föreföll vara:

 Fortsätt att röja sly på öns strandstråk och på Kungsberget. (Det som hittills gjorts var mycket uppskattat.)

 Sätt upp lampor runt alla strandstråksavsnitt.

 Förbättra Oxhålsbadet på olika sätt.

 Förbättra framkomligheten på stigen från trädäcket i nordväst upp mot Skogsmarksvägen och på den lutande gångrampen norr om Essinge Båtsällskap vid Broparken (båda ställena mycket hala vintertid).

Något förvånande var det kanske att flera deltagare (främst hundägare) var starka motståndare till alla typer av nya anläggningar i Broparken.

Vi hoppas att Parkavdelningen har glädje av de framförda synpunkterna i det fortsatta programarbetet och ser fram mot en fortsatt dialog i frågan.

För Essingeöarnas Hembygdsförenings Miljö- och kulturutskott

Claes-Göran Borg Essingekroken 3 112 65 Stockholm

Bilaga: Minnesanteckningar från medborgarmöte om Stora Essingens strandstråk den 22 oktober 2012 å Biblioteket, Stora Essingen