Essingeöarnas Hembygdsförening

Parkstråk 2012-10

Minnesanteckningar från medborgarmöte om Stora Essingens parkstråk den 22 oktober 2012 å Biblioteket, Stora Essingen

Claes-Göran Borg från Essingeöarnas hembygdsförenings Miljö- och kulturutskotts hälsade välkomna och redogjorde för bakgrunden till kvällens möte.

My Peensalu, landskapsarkitekt vid Parkmiljöavdelningen, Norra inner- staden, Stockholms stad, berättade att lekplatsen Vängåvan ska upp- rustas under 2013. Övriga parker, bland dem Broparken och Oxhålsbadet, kan komma ifråga för upprustning därefter. Det kan handla om underhåll och utökning av befintlig utrustning (parkbänkar, trappor, badbrygga, papperskorgar, osv.), tillgänglighet för personer med rörelse- och andra hinder, säkerhet (belysning, halkskydd, ledstänger osv.), slyröjning och nedtagning av träd (främst alar, knappast ekar).

Framförda synpunkter från mötesdeltagarna: • Med tanke på hundar och ljudstörningar, placera ingen som helst ny utrustning i Broparken. • Bygg ett utegym och en skejtpark i Broparken. • Fortsätt att röja sly på öns strandstråk och gör det oftare och än mer omsorgsfullt och kraftfullt. • Sätt en vägbom vid vägen ner till Essinge båtsällskap så att inte bilburna personer kan åka dit för att uträtta naturbehov och kasta avfall. • Flytta informationsskylten i Aluddsparken till dit där den stod förut och röj sly så att den härliga utsikten återställs. En röjd väg eller trappa med brygga nedanför parken vore inte så dumt. (Det finns redan ett medborgarförslag om detta.) • Information om hur man kan gå runt Stora Essingen bör anslås på väderbeständiga tavlor på några ställen på ön samt på stockholm.se. • Sätt upp lampor runt alla strandstråksavsnitt.• Gör större badbrygga vid Oxhålsbadet, bredda och fyll på sandstranden, bredda den gräsklädda liggytan, sätt dit fler bänkar, bygg en fast grillplats, laga stentrappan upp till Vänskapsvägen. • Se till att Kungsklippan (a.k.a. Kungsberget) kan användas betydligt mer av både unga och gamla. Röj bort stora mängder sly, bland annat så att en bra kälkbacke uppstår, och placera bänkar med utsikt på toppen. • Anlägg en trätrappa, stentrappa eller grusgång som binder samman befintliga trätrappor på den hala och steniga stigen från trädäcket utmed stranden i nordväst upp mot Aluddsvägen-Skogsmarksvägen; eller åtminstone sätt upp en ledstång i passagen mellan nuvarande trätrappor. • Ta bort båtvrak och båtar som ligger på eller vid ön på regelvidrigt sätt. (För detta ansvarar Exploateringskontoret, meddelade My Peensalu.)

• Den lutande gångrampen av trä norr om Essinge båtsällskap vid Broparken är mycket hal under vinterhalvåret och behöver åtgärdas. Den fortsatta träbron är likaledes hal på grund av vatten som rinner ner utefter berget ut på bron och fryser. • Essingetorgets gräsytor är sedan många år mycket slitna på grund av att människor genar över dem. Nya gångar bör anläggas som löser problemet. Även stenläggningen på lokalgatan utanför Macarong behöver tillsyn. (För gator och torg ansvarar Trafikkontoret, berättade My Peensalu, som också sade att ett tjänsteutlåtande i ärendet är på gång, varefter medel behöver anslås av staden innan åtgärder kan igångsättas.) • Det finns fastighetsägare som inte sköter sin plikt att tukta växtlighet som överväldigar trottoarer, vägar med mera. (Det åvilar fastighetsägarna att göra detta, sade My Peensalu, som också meddelade att Trafikkontoret skriver brev till de ägare som underlåter att göra detta.)