Essingeöarnas Hembygdsförening

Parkleken 2012-09

Synpunkter på förslag till upprustning av Parkleken Vängåvan mm

Tre representanter från Essingeöarnas hembygdsförenings miljöutskott deltog vid informationsmötet på Vängåvans parklek den 4 september.

Först vill vi tacka för informationen samt den intressanta och konstruktiva diskussionen med stadens handläggare på plats. Och vi ser fram mot fortsatta intressanta dialoger i andra ärenden som berör Essingeöarnas miljö (i vid bemärkelse) – närmast höstens programarbete med Stora Essingens parkstråk.

Vad gäller upprustningsförslaget för Parkleken Vängåvan hälsar vi detta med glädje. Upprustningen har ju blivit än mer angelägen på grund av det ökade trycket på parkleken genom den nya förskolan. Vi avstår från att ha synpunkter på detaljerna i förslaget men det synes oss som helhet väl genomtänkt. Vi tycker också att det vore värdefullt med en utökad yta för parkleken såsom antyds i förslaget eller på annat sätt.

Om möjligt, med hänsyn till de vackra gamla ekarna, vore det också bra för lekmiljön om träd som skuggar lekplatsen stora delar av dagen kunde begränsas i höjd.

Vad gäller programarbetet för Stora Essingens parkstråk ser vi naturligtvis också mycket positivt på att öns parker nu ska upprustas och förnyas och tycker ”spontant” att förslaget till programinnehåll känns relevant. Föreningen avser att omgående inleda en dialog med medlemmarna och att snarast arrangera ett informationsmöte för öarnas innevånare för att också inhämta andra synpunkter på programförslaget. Vi räknar med att resultatet ska bli dels väl genomtänkta synpunkter på förslaget, dels många delförslag på möjliga förbättringsåtgärder.

Hembygdsföreningens miljöutskott räknar med att sammanfatta sina synpunkter i en skrivelse under oktober månad och hoppas på en fortsatt god dialog med stadens representanter i denna och andra liknande frågor framöver.

Essingeöarnas Hembygdsföreningen, Miljöutskottet Genom Claes-Göran Borg Essingekroken 3, 112 65 Stockholm, tel: 070 694 80 07, mail: [email protected]