Essingeöarnas Hembygdsförening

Medborgarförlag busshållplatser Storan och Lillan – säkerhetsfrågor

Essingeöarnas Hembygdsförening har i dag, den 20 juni 2017, inlämnat dessa fyra medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd (med kopia till Trafikkontoret):
1. Vid de två busshållplatser som heter Broparken, belägna mitt emot varandra på Badstrandsvägen direkt väster om korsningen med Essingeringen, har det under årens lopp inträffat ett stort antal trafikincidenter mellan främst – men inte enbart – bilar och fotgängare. Smärre påkörningar har ägt rum, cyklar och barnvagnar har välts omkull och människor har fått kasta sig bakåt för att inte bli påkörda av bilar, även när de går på övergångsstället. Skälet är att bilar kör om stillastående bussar i båda riktningarna, trots den extremt dåliga sikten åt båda håll och trots att busspassagerare korsar Badstrandsvägen – även vid sidan av övergångsstället – efter att ha klivit av bussen eller när de kommer springande för att hinna stiga på bussen. Många korsar Badstrandvägen i hast på väg till eller från Tvärbanan.
I början av juni 2017 ledde den farliga trafikplatsen – inte överraskande för oss som bor på ön – till ett tragiskt dödsfall. Senast i maj 2013 skrev Essingeöarnas Hembygdsförening till Trafikkontoret för att dra dess uppmärksamhet till den farliga trafiksituationen på Badstrandsvägen. Vi efterfrågade en ”mycket radikal lösning” av problemet, och framhöll ”risken för olyckor redan nu är så stor att någon form av mellanlösning, t.ex. trottoarbreddning, måste till för att inte fler och allvarligare olyckor ska inträffa.” Men nu har alltså det olyckligt utformade vägavsnittet kostat en människas liv, och ingripande åtgärder är ofrånkomliga.
Essingeöarnas Hembygdsförening föreslår att en refug byggs mitt på Badstrandsvägen i syfte att omöjliggöra att bilar kör om stillastående bussar, vilket skulle öka fotgängarnas säkerhet. Alternativt kan någon annan form av effektiv avskiljning anläggas, såsom ett staket av liknande typ som på 2+1-vägarna på landsbygden.
Om en refug eller annan avskiljning skulle bedömas vara en alltför omfattande åtgärd, en åsikt som Hembygdsföreningen absolut inte delar, vore ett – mindre effektivt – alternativ att införa omkörningsförbud på Badstrandsvägen i båda riktningarna vid busshållplatsen Broparken. Omkörningsförbudet bör i så fall anges extremt tydligt, exempelvis med stora lysande, gärna blinkande, skyltar på båda sidor om vägen. Ett sådant förbud kan dock överträdas, varför Hembygdsföreningens förstahandsalternativ är att det byggs en refug eller ett staket mitt i vägbanan.
Oavsett vilket alternativ som väljs för att stoppa omkörningar är det också angeläget att bredda trottoarerna på båda sidor.
2. Vid busshållplatsen Lilla Essingen råder omkörningsförbud på Mariebergsbron, tillkännagivet med heldragen vit linje över bron.
Essingeöarnas Hembygdsförening föreslår att förbudet upphävs i riktning mot Marieberg i syfte att undvika stockning av stillastående bilar i trevägskorsningen Essinge Brogata, Gamla Essinge Broväg och Mariebergsbron. På grund av den goda sikten över bron beter sig nämligen många – men inte alla – bilförare på väg mot nordost som om det inte rådde omkörningsförbud på bron, utan korsar den heldragna vita linjen, vilket medför situationer av onödig fara, osäkerhet och ryckighet.
3. Vid ett par nyliga tillfällen har bilar körts över Alviksbron, som utöver Tvärbanan bara huserar gång- och cykelväg. Människor fick kasta sig åt sidorna för att inte bli påkörda.
Essingeöarnas Hembygdsförening föreslår att påkörningshinder placeras på gång- och cykelbanan i brons bägge ändar.
4. Vid 1:ans busshållplatser vid namn Primusgatan, i båda färdriktningarna på Gamla Essinge Broväg, korsar många fotgängare gatan i åt båda håll. Bilar passerar i hög fart, långt över hastighetsgränsen 40 km/h, och det är bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar. Gångtrafiken över Gamla Essinge Broväg kommer dessutom att öka när det nya bostadsområdet på Lilla Essingen byggs.
Det finns en trappa med nedgång på norra sidan men den används sällan, då det uppfattas som en omväg. Dessutom går den inte att använda med barnvagn eller rullstol.
Essingeöarnas Hembygdsförening föreslår att ett övergångsställe med refug införs vid denna hållplats.
Beslut om dessa medborgarförslag har fattats av en enhällig styrelse i Essingeöarnas Hembygdsförening. Handläggare är styrelsens sekreterare, Björn Fjæstad.