Essingeöarnas Hembygdsförening

Biblioteket 2012-10

Essingeöarnas Hembygdsförening och Bibliotekets Vänner på Essingeöarna protesterar å det kraftigaste mot planerna på att göra biblioteket till skolbibliotek och därmed utestänga allmänheten från biblioteket. Istället föreslår vi att öppettiden ökas till den norm som finns inom Stadsbiblioteket (öppet fyra dagar per vecka).

Stadsbiblioteket tar fram en ny strukturplan för biblioteken som enligt tidningsuppgifter innehåller flera välkomna nysatsningar. Men det utreds också om stadsdelsbiblioteket på Stora Essingen (och Örby) ska vara kvar som folkbibliotek eller övergå till att bli skolbibliotek och därmed inte vara öppet för allmänheten.

Vad vi har förstått så ska beslut om den nya strukturplanen för biblioteken tas av kulturnämnden under november 2012.

Mot ett eventuellt förslag att avveckla biblioteket på Stora Essingen vill vi i föreningarna andra följande:

 Essingeöarna ligger ”isolerade” i ytterkanten av Stockholms innerstad. Detta gäller naturligtvis geografiskt men också kommunikationsmässigt och inte minst kulturellt.

 Om biblioteket stängs för allmänheten blir det mycket besvärligare, speciellt för småbarnsföräldrar och äldre, att ta sig till något bibliotek.

 Det som idag är en stärkande promenad på 5 – 10 minuter för en öbo och pensionär förvandlas till en flera timmars resa (t o r) med ofta överfull buss.

 Det är svårt att föreställa sig att en småbarnsförälder som efter jobbet hämtat sin telning på dagis åker in till stan för att gå på biblioteket före middagsmaten. Sanningen är nog att det inte blir några biblioteksbesök med barnet.

 Biblioteket är idag, vid sidan av kyrkans verksamhet, den enda kulturinstitution som finns på öarna och behövs därför som kulturcentrum och nav för öarnas lokala kulturföreningar. Biblioteket stödjer därmed ett aktivt samhällsengagemang och utgör således en basfunktion i en fungerande demokrati.

 En sådan funktion skulle dessutom kunna utvecklas mer med ökat öppethållande. Idag är biblioteket öppet endast två dagar i veckan, varav en dag med kvällstid. Sådant kort öppethållande gör naturligtvis dels att bibliotekspersonalen får ägna stor del av sin tid åt administrativa göromål, dels att öborna får svårt att hålla reda på när biblioteket har öppet och därför väljer att avstå från biblioteksbesök.

 Vad vi förstått så bidrar idag inte skolan ekonomiskt till biblioteket såsom fallet är på många andra bibliotek som också fungerar som skolbibliotek. Tvärtom kan man befara att skolorna dels vill komma åt lokalerna (ett skolbibliotek kan ju förläggas till andra, mindre lokaler inne i skolhuset), dels att de ska tvingas bidra till biblioteksverksamheten och därför inte stöder ett fortsatt folkbibliotek.Ständigt får vi ta del av rapporter om försämrad läsförmåga och dåliga läsvanor hos det uppväxande släktet. Att lägga ned ett folkbibliotek i den form det bedrivits på Stora Essingen i snart 80 år, är att ytterligare bidra till att våra barn minskar sitt läsande. Vuxna som förvärvsarbetar kan ofta tillfredsställa sitt läsbehov på annat sätt än genom biblioteksbesök men våra förskolebarn har inte alls den möjligheten och vårt bibliotek på Stora Essinge är till mycket stor del ett bibliotek för de små barnen.

Sammanfattningsvis anser vi därför att det finns ytterst starka motiv för att bevara Essingens bibliotek som ett folkbibliotek och därvid också öka öppethållandet till fyra dagar per vecka.

Föreningarna är talesmän för många öbor, vilket också framgår av de namnlistor med flera hundra namn till stöd för biblioteket som underhand skickats in till kulturnämnden.

För Essingeöarnas Hembygdsförening För Bibliotekets Vänner på Essingeöarna

Sören Westberg Barbro Lundqvist