Essingeöarnas Hembygdsförening

Nya Primusområdet

Lilla Essingen Primus. 2016

Primusparken_vy7_ffdd1600Vy över Primusparken på Lilla Essingen. Illustration: Aktitema DOT och Sweco

Om projektet

Staden växer. I Primusområdet på Lilla Essingen pågår ett arbete med detaljplan för att möjliggöra nya bostäder och lokaler för publikt ändamål. Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten.

Vad?
Planen möjliggör ca 600 nya bostäder, varav ca 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Ca 120 bostäder som planeras på stadens mark planeras som hyresrätter. För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan. Ett nytt promenadstråk vid vattnet gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön.

Kvarteren formar sig i en solfjäderform med tydliga siktlinjer och stråk ned mot parkerna och vattnet. Mot Essingeleden placeras områdets högsta och mest slutna byggnader. Dessa fungerar som skärmbyggnader och ger förutsättningar för en bra ljudmiljö för byggnaderna och miljön innanför.

All befintlig bebyggelsestruktur, kontorshusen och garage rivs och ersätts med bostadsbebyggelse. Före detta Primushamnen fylls igen för att ge plats till dels nya bostäder och dels för att skapa välbehövlig parkmark vid vattnet. Parkering ordnas i ett underjordiskt garage med två våningar.

Ett sammanhängande parkrum och ett tillgängligt promenadstråk vid vattnet bidrar till stadsdelens rekreationsintressen. Kontakten med vattnet utvecklas och parkytorna får fler funktioner, med sittplatser, planteringar, bryggor, ny badstrand och lekplats

Båtklubbsverksamheten som redan finns bredvid Östra Primusparken utvidgas med fler flytbryggor och nytt klubbhus för Lilla Essinge båtklubb ges plats i ny byggnad i norr och blir som en slags samlingspunkt för båtlivet vid planområdet. Vinteruppläggning av klubbens båtar föreslås anordnas i Lövsta, Hässelby.

Vem?
Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Vasakronan, Svenska Bostäder och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Vasakronan har sålt sin fastighet till Oscar Properties som driver planarbetet vidare.

När?
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 maj 2006 (§ 8) att uppdra åt kontoret att påbörja planarbete för kvarteret Primus mm i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Plansamråd pågick under perioden 19 maj – 31 augusti 2014.

Samrådsredogörelsen med skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet redovisades vid stadsbyggnadsnämndensmöte i februari 2016. Nu fortsätter utredningarbetet och de slutliga planhandlingarna beräknas att ställas ut för granskning under första kvartalet 2017.

Detaljplanen kommer att ställas ut mellan den 29/3 och 26/4.
Planförslaget kommer att visas i Tekniska Nämndhuset, på Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Lindhagensgatan 76 samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Från Stockholms stads hemsida bygg.stockholm.se
2017