Om Enhörna


Enhörna eller Enhörnalandet är en halvö i Mälaren, nordväst om Södertälje i Sörmland. Enhörnalandet sammanfaller med Enhörna församling och Enhörna kommundel i Södertälje kommun.

På Enhörnalandet finns ett flertal byar. Nämnas kan Tuna, Stjärna och Aska. Bland övrig bebyggelse kan nämnas villasamhället Ekeby, sommarstugeområdet Vattubrinken och badorten Sandviken. I Ekeby finns affär med post.

Större gods är Horn och Ekensberg i Överenhörna samt Lövsta och Ekeby i Ytterenhörna.

Unik natur
Enhörnalandet är känt för sin vackra, relativt återhållsamt exploaterade landsbygd. Den som färdas på Enhörnalandet runt månadsskiftet april/maj kan inte undgå att lägga märke till den rika vita blomningen på halvöns alla körsbärsträd och stora slånsnår.

Vid Lövsta finns naturreservatet Parkudden-Lövsta, och på gränsen mot Nykvarns kommun ligger naturreservatet Bårsjön. Runt Horn och Ekensberg finns flera biotopskyddsområden. Öarna Hamnskär och Jurstaholm i Överenhörnas Ridöarkipelag är Natura 2000-områden. Även utanför dessa områden är Enhörna rikt på vackra naturmiljöer – nämnas kan Lurberget vid Ekensberg och skogarna runt Acksjöarna och Fågelsjön.

Kulturbygder av riksintresse.
Stora delar av Enhörnalandet anses vara av riksintresse på grund av värdefulla
bebyggelsemiljöer, fornlämningar och vackra kulturlandskap.
Inom områdena ska särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden. Landskapets karakteristiska bebyggelsemönster bör bevaras, jord- och skogsbruk kan normalt bedrivas utan särskilda föreskrifter. Jordbruket är också en förutsättning för att bevara kulturlandskapet. Vid såväl nybyggnad som ombyggnad ska särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden. Ny bebyggelse tillåts endast i befintliga byggnadsgrupper.
Ett riksintresse ger en signal om att i dessa områden kan länsstyrelsen/staten gå in och upphäva kommunala beslut, om man ej finner kulturvärdena tillräckligt beaktade.Riksintressena regleras i 3 kap miljöbalken, som säger att områdena ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära ”påtaglig skada” på riksintressena.

Överenhörna
”Herrgårdslandskap som präglas av 1700-talets anläggningar men har rötter i en medeltida kungsgård. Säterierna Horn och Ekensberg speglar 1700-talets
arkitekturutveckling med tillhörande ekonomibyggnader, arbetarbostäder,
lusthus, parkanläggningar, alléer och lämningar av industriell verksamhet. Inom
området finns också den medeltida kungsgården Husby, Överenhörnas
1200-talskyrka och prästgården Äleby.”

Ytterenhörna
”Odlingslandskap som i det rika fornlämningsbeståndet, ålderdomliga byar, äldre vägsystem och Ytterenhörna medeltidskyrka speglar jordbrukets förutsättningar och utveckling alltsedan bronsåldern i ett typiskt sörmländskt sprickdalslandskap. I området finns stora järnåldersgravfält med bl a stor skeppssättning vid Åsa samt två fornborgar.”

Näringar
Det går inte att missta sig på att Enhörna är en levande jordbruksbygd, och här bedrivs även visst skogsbruk. Det finns ingen boskap och endast en grisfarm kvar på halvön.De flesta yrkesverksamma Enhörnaborna pendlar till Södertälje eller Stockholm.

Kommunikationer
Enhörna har bussförbindelse med Södertälje alla dagar. Sommarhalvåret angör ångbåtar till Stockholm, Mariefred och Birka bryggorna i Sandviken och Ekensberg (S/S Mariefred dagligen utom måndag, S/S Ejdern enligt tidtabell).

De närmaste järnvägsstationerna är fjärrtågsstationen Södertälje Syd, regionaltågsstationen i Nykvarn och pendeltågsstatationen Södertälje Centrum.

Förening:

Enhörna Hembygdsförening

Skapad av: Juha Nyberg (2018-11-28 20:54:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Juha Nyberg (2018-11-30 20:47:29) Kontakta föreningen