Gårdshults naturreservat

Naturreservatet Gårdshult ligger ca 20 km öster om Halmstad och det består av två geografiskt skilda områden. I reservatets norra del ligger byn Gårdshult på en höjd. Byn omgärdas av ett naturskönt, småskaligt kulturlandskap. Arealen är 236 ha. Ägare till naturreservatet är Västkuststiftelsen och Naturvårdsverket och det har varit skydddat sedan 1991, utökat 2002.Sluttningen mot ån Assman är delvis bevuxen med ädellövskog och i väster ligger Smedhultamyren, en öppen högmosse med blöta kärrpartier. Under högsommaren lyser denna gul av blommande myrliljor.Det södra området kallas Söderängarna och utgörs av myrmark med fastmarksholmar. Området täcks till stora delar av naturskog som uppkommit genom självföryngring på ohävdad ljunghed. Skogen domineras av tall, björk och gran och har i större delen av området ett stort inslag torrträd och lågor.Områdets karaktär med orörda naturskogar och våtmarker samt öppet kulturlandskap vid byn ska bevaras. Området är även avsatt för forskning och friluftsliv.


Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:16) Kontakta föreningen