Om Eke socken


Eke är en liten strandsocken på sydöstra Gotland. Socknen ligger ca 6 mil från Visby och ca 4 mil från Gotlands sydspets. Närmast kusten ligger ett område med skog och en del alvarmark. Bebyggelsen med den odlade marken ligger ca 2 – 4 km från stranden .

Eke delas upp i tre naturliga zoner genom de bägge forntida strandvallarna som går genom socknen. Det är Litorinavallen som ligger ca 15 m över havet och Ancylusvallen på drygt 20 m över havet. Strandskogen som upptar nära hälften av socknens yta ligger under Litorinavallen. Marken mellan vallarna, ca en fjärdedel av socknen, är till mycket stor del uppodlad. Den högst belägna fjärdedelen av socknen är också till stor del odlad.

Idag, år 2010, bor det omkring 100 människor i socknen. Många av de mindre fastigheterna, men även några tidigare större jordbruksenheter, bebos nu av sommargotlänningar. Jorden som tillhörde de mindre enheterna har nu i stor utsträckning sammanlagts till få relativt stora jordbruk.

Sockennamnet EKE har tidigare ansetts syfta på en plats med många ekträd eller en särskild eklund. Troligen syftar dock namnet på en plats för hedniska offerriter.

Eke ting var tidigare ett av Gotlands 20 ting. Från Kr f och ca 600 år framåt torde Eke ha hyst en tings- och offerplats som var ett centrum på sydöstra Gotland. Särskilt från denna tid har fornfynd av hög klass upptagits i socknen. Området bör också ha haft en relativt stor befolkning redan under bronsålder. För detta talar bl a socknens 12 bevarade storrösen, vilka vanligen dateras till bronsålder.

Vid kyrkan finns Klockaregården, där tidigare klockaren för Eke kyrka bodde. Klockaregården ägs numera av Eke Hembygdsförening, liksom Hembygdsmuseet på den gamla skoltomten mellan kyrkan och Klockaregården. I Klockaregårdens tidigare lagårdsbyggnad finns en Kakelmakeriutställning.

Länk till Beskrivning av Eke socken.

 

 

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: (2014-08-10 22:56:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eke Hembygdsförening (2018-12-04 20:54:31) Kontakta föreningen