Litteratur om Eke


Den första Ekeboken (Andersson 1965) skrevs av Karl Andersson, med stöd av faktauppgifter från en grupp medlemmar i Eke Hembygdsförening. Fyrtio år senare publicerade hans son, Torgny en andra Ekebok ”Ajkboar” baserad på egen mångårig omfattande forskning (Andersson 2005). Dessförinnan hade Torgny skrivit en 60-poängsuppsats i arkeologi om fornlämningarna i Eke (Andersson 1982), en beskrivning av fastigheterna i Eke (Andersson 1998) och en bok om forntid i Eke (Andersson 2000).

 1. Andersson, K. H. (1965). Eke socken, Eke Hembygdsförening.
 2. Andersson, T. (1982). Eke socken. En genomgång av fornlämningarna samt ett försök att beräkna bortodlingsgraden. Institutionen för Arkeologi. Stockholm, Stockholms Universitet. 60-poängsuppsats i arkeologi, 61sidor.
 3. Andersson, T. (1988). By gård i Eke socken, en sammanställning. Institutionen för konstvetenskap, Stockholms universitet. 40-poängsuppsats i Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, 93 sidor.
 4. Andersson, T. (1989). Laga skiftet i Eke socken Gotland - En redogörelse för bebyggelseförändringarna. Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 60--poängsuppsats i Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, 51 sidor.
 5. Andersson, T. O. (1998). Jordabok för Eke socken 1875 - 1995. En beskrivning av fastigheterna och en kort redogörelse för bebyggelsen. 159 sidor.
 6. Andersson, T. (1999) Boplats Eke. Ett försök att lokalisera och datera förhistoriska boplatser i Eke socken, Gotland. Uppsats Fördjupningskurs arkeologi, Högskolan Gotland. 36 sidor.
 7.  Andersson, T. O. (2000). Eke sockens förhistoria.
 8.  Andersson, T. O. (2005). Ajkboar. Om bygden, människorna och livsvillkoren i Eke under 500 år, Kulturhistoriska Bokförlaget, Stockholm.
 9. Andersson, T. (1980). Eke hembygdsmuseum. Från Gutabygd, Press Förlag, Karlstad, s. 26-37.
 10. Jacobsson, P. (1980) Porträttet. Karl H Andersson i Eke. Från Gutabygd, Press Förlag, Karlstad, s. 10-25.
 11. Trotzig, G. (2014). Metaller, hantverkare och arkeologi, Hemslöjdens förlag. Beskrivning av fynden vid Smiss  (900-talet e Kr) s.316. Depåfynd av arbetsmaterial, föremål av kopparlegering, flera av ej Gotl. ursprung, samt halvfabrikat, s.92.En dragtång för tråd, s.202.
 12. Östergren, M. (1989) Mellan stengrund och stenhus. Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation. Thesis and papers in archaeology, Inst för Archaeologi ,Stockholms universitet, Stockholm.
 13. Östergren, M. (2018). Eke ting. I: T. Siltberg och M. Östergren (eds.) Tingsplatser på Gotland. Organisation och styrning före 1700, s. 83-86. Gotlandica förlag, Klintehamn.

Boken Ajkboar och de flesta av Torgnys skrifter kan köpas av Anna-Liisa Andersson tel 0498 481036

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: (2014-08-10 22:38:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eke Hembygdsförening (2020-08-23 00:45:22) Kontakta föreningen