Gunnakull

Namnet är sannoligt en förskönande omändring av ett ursprungligt ’Dummakull’. Jmf Dummakull i S Hestra. Enligt jordeboken 1646 var Gunnakull ? mantal kronohemman

Inom ett område, ungefärligen 220x110-120 m (NV-SÖ) är lämningar efter minst 4 husgrunder och ett flertal uthusgrunder.Inom området är minst 5 oregelbundna åkerparceller, ca40-110x10-25 m (NÖ-SV till NNV-SSÖ) st. Dessa begränsas avterrasser, ca 0.3-0.9 m h. Inom området är även ett tjugotalodlingsrösen, ca 5-8 m diam och 0.4-0.8 m h, av vanligen 0.2-0.6m st stenar.Lämningar efter fyra av de fem ingående gårdarna i Gunnakulla by,varav tre st har utgjorts av 1/48 mantal, en av 1/16 mantal ochden outmärkta av 1/8 mantal. Alla gårdarna har varitkronogårdar.Byn/gården finns markerad på 1652 års karta över Halland.Skrives Dummekull 1569 i Lunds stifts landebog.Gunnakulla gamla tomt.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 11:18:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 11:18:52) Kontakta föreningen