Ugnhult

Namnets förstaled tycks vara ordet ugn, men anledningen till namngivningen är obekant. Sistaledet är hult liten skog, skogsdunge.
Jordeboken 1646 upptar 1 mantal kronohemman

Ugnhult Nr1 ½ mantal kronohemman hade ursprungligen (1600-tal) två brukare. Brukarna blev beviljade skatteköp under 1850-talet. Vid laga skiftet 1861 uppdelades Ugnhult i fyra fastigheter. Byn hölls dock samman med manhus och uthus samlade vid en byväg.

Enligt jordeböckerna 1580 och mantalslängd 1603 var namnet Offnoltt, jordeböckerna 1605 och 1613 Offuoltt. 1645 förändrades stavningen till Ognult, 1660; Ongilt, 1691; Ångilt och 1718; Vngnillt . I perioden 1756 – 1825 ; Ugnil(l)t. I 1876 jordebok kom slutändelsen –hult, Ugnhult. Förstaledet tycks vara ordet ugn, men anledningen till namngivningen är obekant. Sista led är hult, ’liten skog, skogsdunge’.Enligt 1646 Jordebok var Ugnhult 1 mantal kronohemman. 1729 var Ugnhult nersatt till ½ mantal kronohemman.

Längst i söder finns en våtmark med en bäck med avrinning mot öster till Västerån och Nissan. Inom gränserna finns ett flertal mossar, numera är många dikade och några dessutom uppodlade. Torvtäkt har förekommit på 3 ställen. Längst i nordväst går markerna ut till en sjö; Lerhoen. Tidigare fanns också en sjö på gränsen mot Vanered som har sänkts.

De i dag kvarande ollingsrösena tyder på mycket tidig mänsklig verksamhet. Dessutom finns på sluttningen mot Vanered fornåkrar.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:27:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:27:32) Kontakta föreningen