Biten

En sentida bebyggelselämning benämnt Biten.

Källa RAÄ:s Fornsök.