Böcker


Sockengillet har gett ut ett antal skrifter däribland två böcker.

Dingtuna Socken genom århundradena. Utgiven av Dingtuna Sockengille 1992. Beställes genom: Bert Svensson tel 021-55456 
Innehållet i den här boken berör Dingtuna sockens kyrka, gårdar och personligheter. I de gamla kyrkböckerna, den äldsta daterad 1635 och inköpt av kyrkoherde Jeremias, finns anteckningar över personer, sockenstämmor och en del andra inträffade händelser. Olika fakta är hämtade ur t.ex. riks-lands- eller lantmäteriarkiv, men även ur enskilda gårdsarkiv. Generalmönsterrullorna är komplement till kyrkböckerna. I domböckerna finna protokoll från häradstingen, som i de flesta fall hölls i socknen och från domkapitlets arkiv är mycket hämtat om Dingtuna kyrka. Protokollen ur domböckerna samt en del andra skrifter och protokoll i boken är skrivne enligt originalet. Under kyrkans restaurering år 1968 medverkade bl.a. Yngve Gillberg vid utgrävningen under kyrkans golv och fann där resterna efter en äldre kyrka. I kapitlet om Dingtuna kyrka beskriver han kyrkans historia genom tiderna. Kapitlet om luffarna är skrivet av Paul Larsson och Rut Eriksson har skrivit om väverskorna i Dingtuna. Övriga kapitel i boken är skrivna av Stig Rudberg. Ritningarna är utförda av Henry Centerskog och Gunnar Halén. Fotografierna är framtagna av Gun och Tore Tillbom.


Dingtuna Lillhärad genom århundraden Utgiven av Dingtuna Sockengille 1992. Beställes genom: Bert Svensson tel 021-55456. Boken är en blandning av gammal och yngre tid. Bondgårdar och byar, inlägg till häradsrätten från både klagande och svarande, händelser - både tragiska och mer humoristiska, personligheter från äldre tid och från 1900-talet där skrivaren personligen träffat vederbörande. I de gamla socknarna finner man idyller som vid närmare skärskådande och eftertanke kan jämställas med mera omskrivna platser. Vi får läsa Yngve Gillbergs, här dock avkortade, berättelse om utgrävningen under Dingtuna kyrkas golv. Tack vare hans dagbok får vi veta sanningen som arkeologen viftade bort som ointressant. Något om Slagårda i Lillhärad och dess historia, vilket inte är inrymt i Skultuna bruks historia, får läsarna nu ta del utav. Mycket intressanta händelser genom åren. Den omfattar en mångfald sidor i Tuhundra härads dombok, dock bara ett fåtal nertecknade i boken. Man får läsa om hur C.W.Hammarsköld på ett finurligt sätt gjorde sina torpare livegna för en blygsam penning. Ingen vet hur detta slutade när Hammarsköld rest till Amerika. De flesta torparna bodde kvar på Slagårda men gjorde sina rockader mellan torpen. Man får även läsa om ett sentida torpkontrakt. Ett fåtal skisser från gamla raserade torp finns med från "Skogsmullarnas" vandringar. Kanske deras arbeten kommer i någon utgåva längre fram i tiden.

 

Förening:

Dingtuna-Lillhärad Sockengille

Skapad av: (2012-06-16 19:00:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dingtuna-Lillhärad Sockengille (2022-08-16 13:33:12) Kontakta föreningen