Dannäs säteri

Landskapet kring säteriet är präglat av dess långa historia som frälseägd mark, där ett herrgårdslandskap vuxit fram under lång tid. Mot slutet av 1700-talet bestod godset av 18 mantal mark som brukades av 67 bönder och 29 torpare. Herrgårdslandskapet har lämnat spår efter sig i form av ett stort antal ädla lövträd, framför allt ekar och askar. Enligt en karta från 1804 låg ett lusthus på en höjd, ca 300 meter söder om säteriet. Detta var även platsen för det tidigare säteriet. I övrigt finns här fossila odlingsspår efter ett äldre åkerbruk i form av terrasskanter, åkerytor och odlingsrösen samt en stensatt brunn. Idag präglas åkermarken av stora blockformiga åkrar, till delar omgivna av vällagda stenmurar. På åkrarna odlas framförallt vall. De marker som inte lämpat sig för modernisering har idag övergått till hagmark, där rester efter äldre odling syns i form av terrasskanter och odlingsrösen. Inom hagmarken återfinns ett stort antal stora ekar och askar, men även hassel är vanligt förekommande.
I bokskogen söder om säteriet återfinns ett gravfält, troligen från äldre järnålder, bestående av ett kvadratiskt röse, en treudd och tre runda stensättningar


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Dannäs Hembygdsförening (2014-06-19 23:27:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2020-12-01 16:31:54) Kontakta föreningen