Stadgar

Föreningens namn är Danderyds Hembygdsförening (org.nr 812 000 – 0214). Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Medlem i hembygdsföreningen är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund.

Medlem i hembygdsföreningen har rätt att delta i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Danderyds kommun.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av

§ 2

Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra Danderyds kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:

· att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande

generationer.

· att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.

· att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.

· att främja konstnärlig verksamhet, främst slöjd, folkdans, musik och sång.

§ 3

Hembygdsföreningens verksamhet

Sitt ändamål vill hembygdsföreningen fullgöra bland annat genom

· att samla, bevara och bearbeta material, såväl historiskt som nutida som kan ha intresse för kommande generationer.

· att tillvarata bygdens kulturella, konstnärliga och estetiska intressen genom att underlätta ett aktivt utövande av bland annat slöjd, folkdans, musik och sång.

· att utge skrifter rörande bygdens natur- och kulturhistoria och att bedriva praktisk hembygdsvård

· att aktivt följa och delta i kommunens kultur-, natur och planeringsfrågor.

Till hembygdsföreningen kan föreningar som verkar för hembygdsföreningens ändamål anslutas som medlemmar.

§ 4

Hembygdsföreningens organisation

4.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar, stödjande medlemmar och medlemmar i delföreningar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

4.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman som utser styrelse för föreningen. Mellan årsstämmorna är styrelsen högsta beslutande organ

4.3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från en ordinarie årsstämma till nästa ordinarie årsstämma.

§ 5

Medlemsmöten

Som inslag i föreningens verksamhet anordnas medlemsmöten som behandlar angelägna frågor.

Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor för mötet.

§ 6

Medlemskap

6.1 Medlem av föreningen är envar som erlägger en på årsstämman fastställd medlemsavgift.

Avgiften kan avse enskild medlem eller hel familj.

Medlem i delförening är även medlem i hembygdsföreningen

6.2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av

styrelsen anslutas som stödjande medlem.

Eventuella förmåner till stödjande medlemmar beslutar styrelsen om.

6.3 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsstämman, på förslag av styrelsen, utses

till hedersledamot.

6.4 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§ 7

Avgifter

7.1 Avgifter för medlemmar, stödjande medlemmar och medlemmar i delföreningar beslutas av ordinarie årsstämma.

Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

7.2 Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av föreningens styrelse.

7.3 Hedersledamot är befriad från avgift.

§ 8

Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.

§ 9

Ordinarie årsstämma

9.1 Årsstämma med föreningen ska hållas senast under april månad och på tid och plats som styrelsen beslutar.

9.2 Årsstämman består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och

styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.

Stödjande medlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.3 Skriftlig kallelse till årsstämma tillställs medlemmarna senast två veckor före årsstämman.

9.4 Årsstämman utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om högst tre ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.

9.5 Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

a. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande

b. Val av funktionärer för stämman:

mötesordförandemötessekreteraretvå protokolljusterare tillika rösträknare

c. Fastställande av dagordning.

d. Årsredovisning

verksamhetsberättelsenbokslutföredragning av revisorernas berättelsefastställande av resultat- och balansräkningarnafråga om ansvarsfrihet för styrelses ledamöter

e. Val av:

ordförande för nästkommande verksamhetsårordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsårentvå revisorer för nästkommande verksamhetsåren ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsårombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmötevalberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande

f. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

g. Fastställande av avgifter till föreningen.

h. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret.

Fråga utöver dem som återfinns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsstämman om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

9.6 Motion till föreningens årsstämma kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion skall vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

9.7 Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 10

Extra årsstämma

10.1 Extra årsstämma ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 st av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

10.2 Kallelse till extra årsstämma ska ske minst 30 dagar före stämmans hållande.

10.3 Extra årsstämma kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

10.4 Vid extra årsstämma gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsstämma.

§ 11

Hembygdsföreningens styrelse

11.1 Mellan årsstämmorna är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

11.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsstämmans beslut.

Härutöver åligger det styrelsen att

fastställa delegationsordning avseende styrelse och i förekommande fall arbetsutskottsvara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel

11.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsstämma förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.

Föreningens styrelse ska vidare för årsstämman framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

11.4 Föreningens styrelse ska bestå av 8-10 av årsstämman valda ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och sju-nio ledamöter och samt en representant för respektive delförening.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs varje årsstämma.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttrandrätt vid sammanträden.

11.5 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och skattmästare och övriga funktionärer.

11.6 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsstämma kan inte omväljas.

11.7 Föreningens styrelse kan inom sig utse arbetsutskott att handlägga ärenden enligt av styrelsen fastställd delegationsordning.

Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.

11.8 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde ska alltid hållas när minst hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde ska utsända senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

11.9 Föreningens firma tecknas av två personer i förening utsedda av styrelsen.

Teckningen av föreningens giro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning fastställd av styrelsen.

11.10 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivare ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 12

Räkenskaper och revision

12.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

12.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsstämma två revisorer och en ersättare för dessa.

12.3 Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

12.4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast 1 mars till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsstämma.

§ 13

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsstämma. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 14

Upplösning

14.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag godkännes vid två på varandra följande årsstämmor, varav den ena ska vara en ordinarie årsstämma. Vid vardera årsstämman ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till den senare årsstämman får inte ske förrän justerat protokoll från den första årsstämman föreligger.

14.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till Stockholms läns hembygdsförbund för förvaltning. Riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av föreningens egna tillgångar.

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till Danderyds föreningsarkiv.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter