Stadgar

 

STADGAR

FÖR DALSLANDS FORNMINNES- OCH HEMBYGDSFÖRBUND

 

Senast reviderade vid beslut på årsmöten 1993 och 1994

§ 1, Ändamål

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund har till ändamål att aktivt verka för kulturvård inom landskapet och vara ett samlande organ för hembygdsrörelsen på Dal
Förbundet ska medverka och stimulera till att Dalslands, ur historisk och kulturell synpunkt, värdefulla kulturminnen och traditioner tillvaratas och vårdas samt väcka intresse och tillgivenhet för hembygden på Dal. Förbundet ska vara anslutet till Sveriges Hembygdsförbund.

§ 2, Verksamhet

I enlighet med syftet i par. 1 ska förbundet utge årsskrift, ”Hembygden”. Förbundet ska även främja utgivningen av andra skrifter med anknytning till landskapet Dal. Förbundet vill genom olika slags studieverksamhet, exkursioner, rådgivning mm. Bistå medlemsföreningarna i deras verksamhet. Förbundet ska handlägga skötseln av fonder och donationer som ställts under dess förvaltning.

§ 3, Medlemskap

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund är en sammanslutning av, i dess syfte arbetande, hembygds, samhälls- eller andra föreningar eller gillen som erlagt, av årsmötet fastställda, medlemsavgifter. Medlemsföreningarna ska distribuera förbundets årsskrift till sina medlemmar. Till hedersledamot kan kallas den som på ett utomordentligt sätt främjat förbundets syften. Sådan ledamot utses av förbundsstämman efter styrelsens förslag. Hedersledamot erhåller förbundets årsskrift gratis.

 

§ 4, Årsmöte

Förbundets årsmöte hålls före april månads utgång på dag som styrelsen bestämmer.
Extra föreningsmöte äger rum då ordföranden eller styrelsen finner lämpligt eller då sådant sammanträde, för uppgivet ändamål, påfordrats av minst fem anslutna föreningar. I kallelse till extra årsmöte ska ändamålet uppges och annat ärende må ej förekomma vid sammanträdet. Mellan ordinarie och extra föreningsmöte ska minst en månad förflyta.
Rösträtt vid förbundets möten utövas av ombud för medlemsföreningarna. För varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar äger föreningen rätt att utse ett ombud, dock högst fem ombud.

Varje närvarande ombud äger en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid varje personval, då lotten avgör. Vid votering i personval ska sluten omröstning ske.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast före mars månads utgång.

Skriftlig kallelse till årsmöte ska tillställas medlemsorganisationerna minst två veckor före mötet.

 

§ 5, Årsmötesärenden

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Val av årsmötespresidium
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Upprop om närvarande ombud och fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om medlemsavgiftens storlek
9. Beslut om  pris på medlemsboken ”Hembygden”
10. Val av ordförande och vice ordförande
11. Val av sju styrelseledamöter och fyra styrelsesuppleanter
12. Val av två revisorer, samt två ersättare
13. Val av fem ledamöter i valberedningen, representerade varje härad på  Dal, varav en sammankallande
14. Bestämmande av plats för nästa års förbundsstämma
15. Behandling av inkomna motioner
16. Övriga ärenden

§ 6, Styrelse

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar. Styrelsen utses av årsmötet, vilket också väljer ordförande och vice ordförande. Valen omfattar en tid av två år, utom ordföranden, vilken väljs varje år.

Styrelsen utser, inom sig, arbetsutskott samt, inom eller utom styrelsen, ledamöter att ingå i kommittéer etc, att handlägga arbetsuppgifter som styrelsen åt demsamma överlämnar.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då lotten avgör.

§ 7, Stadgeändring

Beslut om ändring av förbundets stadgar ska fattas vid två, på varandra följande, årsmöten, varav minst det ena ordinarie. Beslut ska därvid biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

 

§ 8, Upplösning

Beslut om upplösning av förbundet ska fattas vid två, på varandra följande, ordinarie årsmöten. Beslutet ska därvid biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Förbundet egendom ska, vid ev. upplösning, utnyttjas för kulturella ändamål på Dal.