Bröderna Eriksson

Anders och Carl Erikssons Hembygds- och Fornvårdsfond

Bilaga till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds styrelseprotokoll 29 juli 1962
Testamente
Undertecknade Anders Eriksson och Carl Johan Eriksson, som äro bröder och bosatta i Ekenäs Södra, Frändefors, ha denna dag såsom vår yttersta vilja och testamente förordnat följande.

A/ Då någon av oss avlider. Skall den efterlevande erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt.

B/ Efter bådas vår död skall den kvarlåtenskap, som då finnes, vare sig densamma utgöres av fast eller lös egendom, förvandlas i kontanta medel. Sedan så skett och boets skulder blivit betalda, skola medlen fördelas på följande sätt:
2/ Femtiotusen (50.000:-) kronor skall tillfalla Älvsborgs Läns Norra Hushållningssällskap. De medel, som tillföras Hushållningssällskapet, skola förvaltas av Hushållningssällskapet såsom Anders och Carl Erikssons Hembygds- och Fornvårdsfond. För förvaltningen bestämma vi, att 1/5 av avkastningen årligen skall tillskjutas fonden, medan återstoden skall överlämnas till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund att användas efter styrelsens gottfinnande för förbundets verksamhet inom Sundals härad, dock skall en gång under varje 10-årsperiod Hushållningssällskapet ur avkastningen utdela en premie å minst Kr. 200:- till den person, som under den gångna 10-årsperioden mest verkat för hembygdsvård och fornvård inom nämnda härad och som av förbundet föreslås till att erhålla premien.

C/ Vi förordna slutligen att Aktiebolaget Svenska Handelsbankens notarieavdelning skall vara boutredningsman efter envar av oss.

Vänersborg den 13 juni 1955.
Anders Eriksson och Carl Johan Eriksson

Denna fond förvaltas  av Hushållningssällskapet.
Senast utdelning från dem är 2002 då det delades ut 400 kr sedan dess hänvisar Hushållningssällskapet till att utdelning uteblivit på grund av administrera  kostnader.